örtükli bevel-dişli ussahana
örtükli bevel dişli öndüriji
Hytaý-spiral-bevel-dişli öndüriji

biz hakda

2010-njy ýyldan bäri Şanhaý Belon Machinery Co., Ltd., dürli pudaklarda: oba hojalygy, Awtomatlaşdyryş, Magdançylyk, Awiasiýa, Gurluşyk, Robotika, Awtomatlaşdyryş we Hereket Dolandyryşy we ş.m. ýokary takyklykly OEM dişli enjamlara, şaýlara we çözgütlere ünsi jemleýär. Dişli enjamlar, ýöne çäklendirilmedik göni dişli dişli enjamlar, spiral kelleli dişli enjamlar, silindr dişli dişler, gurçuk dişleri, süýüm şahlary we ş.m. çyzgylar ýa-da nusgalar boýunça dizaýn edilip ýa-da öndürilip bilner.

has köp

Iň soňky önüm

Iň soňky habarlar

  • 1424-06

    Gurçuk dişli toplumy we ulanylyşy.

    Gurçuk dişli (gurçuk nurbady diýlip hem bilinýär) we jübüt gurçuk tigirinden (gurçuk dişli diýlip hem bilinýär) gurçuk dişli toplumlar, dürli pudaklarda dürli programmalarda ulanylýar ...
  • 1424-06

    Üzükli dişli nädip ýasaýarys?

    Üzükli dişli enjamlar, adatça ýasamak ýa-da guýmak, gaýtadan işlemek, ýylylygy bejermek we timarlamak ýaly birnäçe möhüm ädimleri öz içine alýan proses arkaly öndürilýär.Ine adaty bir syn ...