SYITYASY GELJEGI kesgitleýär

Belonyň ösen hil dolandyryş ulgamy üstünligimiziň esasydyr.Döredileli bäri ISO9001, IATF16949 hil dolandyryş ulgamy kabul edildi we IOSI14001 daşky gurşaw ulgamy sertifikaty. Bu şahadatnamalar kämillige we daşky gurşaw jogapkärçiligine ygrarlylygymyzy görkezýär

GYSGAÇA ÖNÜMLER BOLANMAK

Belonda, berk prosese gözegçilik ulgamyny goldaýarys.Biziň aýratyn hyzmat goldawymyz, önümiň ömrüniň bütin dowamynda - dizaýndan we önümçilikden satuwdan soňky hyzmatyna çenli ýoldaşyňyzdyr.Hünärmen bilimlerimiz we baý tejribämiz bilen çalt we ygtybarly hyzmat kepilligini hödürleýäris ".

ÜPJÜNÇILIK GÖRNÜŞ GURNAMALARY

Çig mal synagyndan başlap, berk gözegçilik barlaglaryndan we ahyrky barlaglar bilen tamamlamak bilen, ähli önümçilik prosesinde hil gözegçiligini üpjün edýäris.DIN we ISO hil ülňülerine boýun bolmak borjumyz, ýokary hilli kepillendirýär. "

Fiziki we himiýa laboratoriýasy

Döwrebap Fiziki we Himiýa Laboratoriýamyz, giňişleýin synag we derňew geçirmek üçin häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr:

Çig materiallaryň himiki düzümi synaglary
Materiallaryň mehaniki aýratynlyklary derňewi

Öňdebaryjy enjamlarymyzda “Olimp” -dan ýokary takyklykly metallografiki mikroskoplar, “Microhardness” synagçylary, spektrograflar, analitiki deňagramlyklar, dartyş synag maşynlary, täsir synag maşynlary, söndüriji synaglar we başgalar bar.Hil barlagy üçin material synagynda we derňewinde iň ýokary standartlary üpjün edýäris.

kämil enjamlaryň toplumyny ulanyp, düýpli we takyk ölçegleri we dişli barlaglary geçirýäris:

Kingelnberg CMM (Utgaşdyryjy ölçeg enjamy)
Kingelnberg P100 / P65 / P26 Diş ölçeg merkezi
Gleason 1500GMM
Germaniýa Marr gödek synag /Germaniýa Marr silindr synagy
Japanaponiýanyň gödek ölçegi /German profil
Japanaponiýa proýektory /Uzynlygy ölçemek guraly

Bu iň täze gurallar we enjamlar, barlaglarymyzda we ölçeglerimizde iň ýokary hil we takyklyk standartlaryny saklamagy üpjün edýär.

Ölçegler we dişli barlag

Iberilmezden ozal görnüp duran gutarnykly hil

Daşary ýurt satyn alyşlarynda, müşderiler tarapyndan hil gözegçiligi bilen baglanyşykly aladalara düşünýäris.Belonda, aç-açanlygy ileri tutýarys we iberilmezden ozal ýokary hilli hasabat berýäris.Bu hasabatlar, önümiň hili barada aýdyň düşünje berýär, habarly karar bermäge kömek edýär.Hil hasabatlarymyz aşakdaky maglumatlary öz içine alýar, ýöne olar bilen çäklenmeýär:Köpürjik çyzgy,Ölçeg hasabaty,Material şahadatnama,Atylylygy bejermek hasabaty,Takyklyk hasabaty,Beýlekiler, haýyş hasabaty, kemçilikleri anyklamak hasabaty, Ultrasonik synag hasabaty we ş.m.

Köpürjik çyzgy
dişli köpürjik çyzgysy
Ölçeg hasabaty
dişli ölçeg hasabaty
Material şahadatnama
dişli material şahadatnamasy
Atylylyk bejergisi hasabaty
dişli ýylylygy bejermek hasabaty
Takyklyk hasabaty
Takyklyk hasabaty
Isleg boýunça beýleki
Synag synagy

Jogapkärçilikli hil kepilligi

Biz sizi kanagatlandyrýarys.Belongear, çyzgylara garşy tapylan kemçiliklere garşy bir ýyl kepillik hödürleýär.Gadyrly müşderilerimiz hökmünde aşakdaky mümkinçilikler bar:

  1. Önüm alyş-çalşygy
  2. Önümi abatlamak
  3. Kemçilikli önümler üçin asyl satyn alyş bahasynyň yzyna gaýtarylmagy

Siziň ynamyňyz ilkinji nobatda durýar we önümlerimizden doly kanagatlanmagy üpjün etmek üçin geldik ".