sahypa-banner

Ösen hil dolandyryş ulgamy kompaniýanyň üstünlikleriniň kepili bolup durýar.Döredileli bäri ISO9001, IATF16949 hil dolandyryş ulgamy kabul edildi we IOSI14001 daşky gurşaw ulgamy sertifikaty.

Hyzmat goldawymyz, önüm dizaýnynyň, önümçiligiň we satuwdan soň tutuş aýlawda size ýoldaş bolar.Hünär bilimleri we tejribe bilen size çalt hyzmat kepilligini bereris.

Amallaryň hiline gözegçilik

prosesiň hiline gözegçilik

Soňky hil gözegçiligi

Fiziki we himiki laboratoriýa:

1. Çig malyň himiki düzümi synaglary

2. Materiallaryň mehaniki häsiýetleriniň derňewi

Enjamlaryň görnüşi: “Olimp”, “Microhardness” synagçysy, spektrograf, analitiki deňagramlylyk, dartyş synag enjamy, täsir synag enjamy, ahyrky söndüriji synag we ş.m. tarapyndan öndürilen ýokary takyk metalografiki mikroskoplar.

Fiziki we himiýa laboratoriýasy
Ölçegler we dişli barlag

Ölçegler we dişli barlag

Altyburçlyk, Zeiss 0.9mm, Kinberg CMM, Kinberg P100 / P65 / P26 dişli ölçeg merkezi, Gleason 1500GMM, Germaniýa Marr çişlik ölçeýjisi, gödeklik ölçeýjisi, profil, proýektor, uzynlygy ölçeýji gural we ş.m.

Hasabat: Her ugradylmazdan ozal müşderilere iberilmeli hil faýllary

1. Ölçeg hasabatlary

2. Material hasabatlar

3. atylylyk bejergisi hasabaty

4. Takyklyk hasabaty

5. Müşderiniň kemçilikleri ýüze çykarmak hasabaty ýaly beýleki hasabatlary

Jemleýji barlag hasabaty
In Engineeringenerçilik topary

Hil kepilligi

Önümlerimiz bilen kanagatlanarsyňyz diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.“Belongear”, çyzgylara garşy kemçilikler tapylsa, müşderä bir ýyl kepillik berer.Ulanyjylaryň aşakdaky wariantlary soramaga hukugy bar:

1. Önümleri çalyşmak

2. Önümleri bejermek

3. Kemçilikli önümler üçin asyl satyn alyş bahasyny yzyna gaýtaryň.