• Gurçuk dişli toplumy we ulanylyşy.

  Gurçuk dişli toplumy we ulanylyşy.

  Gurçuk dişli (gurçuk nurbady diýlip hem bilinýär) we jübüt gurçuk tigirinden (gurçuk dişli diýlip hem bilinýär) gurçuk dişli toplumlary, özboluşly aýratynlyklary we artykmaçlyklary sebäpli dürli pudaklarda dürli programmalarda ulanylýar.Gurçuk dişli toplumlaryň käbir umumy ulanylyşy: S ...
  Koprak oka
 • Üzükli dişli nädip ýasaýarys?

  Üzükli dişli nädip ýasaýarys?

  Üzükli dişli enjamlar, adatça ýasamak ýa-da guýmak, gaýtadan işlemek, ýylylygy bejermek we timarlamak ýaly birnäçe möhüm ädimleri öz içine alýan proses arkaly öndürilýär.Ine, halka enjamlary üçin adaty önümçilik prosesi barada umumy maglumat: Material saýlamak: Amal saýlamak bilen başlaýar ...
  Koprak oka
 • Oba hojalygynda gönümel dişli enjamlaryň roly

  Oba hojalygynda gönümel dişli enjamlaryň roly

  Dürli artykmaç enjamlar dürli artykmaçlyklary we amaly sebäpli oba hojalygynda möhüm rol oýnaýar.Ine, berlen gözleg netijelerine esaslanýan rolunyň gysgaça mazmuny: 1. ** Netijeli elektrik geçirijisi **: Göni ýaýly dişli ýokary geçiş effekti bilen tanalýar ...
  Koprak oka
 • Gämi üçin kelleli dişli funksiýa

  Gämi üçin kelleli dişli funksiýa

  Gämilerdäki gönümel dişli enjamlar birnäçe möhüm funksiýany ýerine ýetirýär: 1. ** Elektrik geçirijisi **: Gäminiň suwdan geçmegine mümkinçilik berýän gäminiň hereketlendirijisinden hereketlendirijiniň hereketlendirijisine geçýärler.2. ** ugry üýtgetmek **: Bevel dişli hereketlendirijiden hereketlendirijiniň ugruny üýtgedýär & ...
  Koprak oka
 • Gurçuk şahasy we onuň ulanylyşy

  Gurçuk şahasy we onuň ulanylyşy

  Gurçuk gurallary, köplenç gurçuk enjamlary bilen bilelikde ulanylýar, özboluşly aýratynlyklary we artykmaçlyklary sebäpli köp mehaniki ulgamlara aýrylmazdyr.Ine, umumy ulanylýan goşundylar: Liftler we liftler: Gurçuk şahlary, tekiz we gözegçilikde saklamak üçin liftleriň we liftleriň dişli mehanizmlerinde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Awtoulag üçin ýer bezeg enjamlarynyň işi

  Awtoulag üçin ýer bezeg enjamlarynyň işi

  Belli dişli enjamlar takyklygy we ygtybarlylygy sebäpli awtoulag pudagynda möhüm rol oýnaýar.Ine, awtoulag programmalarynda ýerüsti dişli dişli enjamlaryň käbir esasy funksiýalary we peýdalary: 1. ** Geçirişiň netijeliligi **: veer togalagynyň dişli enjamlary geçiriş ulgamlarynda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Enjam üçin ýer bevel enjamlary

  Enjam üçin ýer bevel enjamlary

  Beerli kelleli dişli enjamlar, minimal yza gaýdyş we ses bilen ýokary hilli meshi üpjün etmek üçin takyk işlenip taýýarlanan dişli görnüşdir.Highokary takyklyk we pes ses operasiýasy talap edilýän programmalarda ulanylýar.Grounder togalagynyň dişlileri we olaryň ulanylyşy barada käbir möhüm nokatlar: ...
  Koprak oka
 • Boş şah we onuň ulanylyşy

  Boş şah we onuň ulanylyşy

  Çukurly şah, merkezi boşlugy ýa-da uzynlygy boýunça hereket edýän, turba ýa-da silindr şekilli görnüşli görnüşdir.Bu dizaýn birnäçe artykmaçlygy hödürleýär we dürli pudaklarda amaly tapýar: Agramy azaltmak: Boş şahlar meňzeş ölçegdäki gaty şahalardan has ýeňil ...
  Koprak oka
 • Düwürtükli dişli enjamlar

  Düwürtükli dişli enjamlar

  “Herringbone” dişli, goşa dik görnüşli dişli diýlip hem atlandyrylýar, üýtgeşik V görnüşli diş nagşy bolan ýöriteleşdirilen dişli görnüş.Aýratyn programmalarda, esasanam ýokary güýçli geçiriş we rahat işlemek zerur bolan ýerlerde birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Ine käbir möhüm programmalar we b ...
  Koprak oka
 • Diş enjamlarynyň magdan tehnikasyna garşylygy

  Diş enjamlarynyň magdan tehnikasyna garşylygy

  Magdançylyk tehnikasynyň nukdaýnazaryndan, “dişli garşylyk” dişli bu pudagyň aýratyn kynçylyklaryna we talaplaryna garşy durmak ukybyna degişlidir.Ine, magdan enjamlarynda dişli garşylyga goşant goşýan esasy funksiýalar we aýratynlyklar: ...
  Koprak oka
 • Önümçilik dişli gutusy üçin kelleli dişli möhüm funksiýa

  Önümçilik dişli gutusy üçin kelleli dişli möhüm funksiýa

  Bevel dişli enjamlar, enjamlaryň umumy netijeliligine we işleýşine goşant goşýan birnäçe möhüm funksiýany üpjün edip, senagat dişli gutularynda möhüm rol oýnaýar.Ine, senagat dişli gutulardaky bevel dişli käbir möhüm funksiýalar: 1. ** Elektrik geçirijisi **: Bevel dişli geçirmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Planetalar üçin enjamlar näme?

  Planetalar üçin enjamlar näme?

  Mehaniki senagat, awtoulag in engineeringenerçiligi ýa-da beýleki ugurlar barada aýdanymyzda, planeta enjamlary köplenç ýatlanylýar.Adaty geçiriji enjam hökmünde senagat önümçiliginde giňden ulanylýar.Onda, planeta esbaplary näme?1. Planeta dişli kesgitlemesi Planeta dişli geçiriş d ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10