sahypa-banner
 • Diş dişleriniň dişlenmeginden soň atylan gabyň täsiri

  Diş dişleriniň dişlenmeginden soň atylan gabyň täsiri

  Täze energiýa azaldyjy dişli we awtoulag dişli taslamasynyň köp bölegi diş dişiniň üýşmeginden soň atylmagyny talap edýär, bu diş ýüzüniň hilini ýaramazlaşdyrar we hatda ulgamyň NVH işine täsir eder.Bu kagyz, dürli oklaryň dişiniň üstki çişligini öwrenýär ...
  Koprak oka
 • Baglanan dişli enjamlar üçin haýsy hasabatlar möhüm?

  Baglanan dişli enjamlar üçin haýsy hasabatlar möhüm?

  Dişli dişli dişli dişli hereketlendirijilerde we reduktorlarda ulanylýan iň yzygiderli bevel dişli görnüşlerdir .Ger togalagynyň dişlileri bilen deňeşdirilende tapawudyň hem artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Beer togalagynyň dişli artykmaçlyklary: 1. Dişiň üstki çişligi gowy.Heatylylykdan soň dişiň ýüzüni üwemek bilen ...
  Koprak oka
 • Spur dişli näme?

  Spur dişli näme?

  Spur dişli, mehaniki hereketi, şeýle hem dolandyryş tizligini, güýji we torky geçirmek üçin senagat enjamlarynda ulanylýan silindr şekilli dişli komponentdir.Bu ýönekeý dişli enjamlar tygşytly, çydamly, ygtybarly we facilita üçin oňyn, hemişelik tizlik üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Gurçuk dişleri hakda - Näme we olaryň işleýşi barada

  Gurçuk dişleri hakda - Näme we olaryň işleýşi barada

  Gurçuk dişlileri, esasan, aýlawyň ugruny üýtgetmek we tizligi peseltmek we parallel däl aýlanýan şahalaryň arasynda torky ýokarlandyrmak üçin ýokary gatnaşygy peseltmek hökmünde ulanylýar.Olar kesişmeýän, perpendikulýar palta bilen şahalarda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • gurluşyk tehnikasy dişli şah önümçiligine itergi berýär

  gurluşyk tehnikasy dişli şah önümçiligine itergi berýär

  Dişli wilka, dişli we beýleki bölekleriň aýlanma hereketini amala aşyryp bilýän we tork we güýji uzak aralyga geçirip bilýän gurluşyk tehnikasyndaky iň möhüm goldaw we aýlanýan bölekdir.Transokary geçiriş netijeliliginiň, uzak ömrüň we kompýuteriň artykmaçlyklary bar ...
  Koprak oka
 • Bevel dişli artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar

  Bevel dişli gutulary göni, dik ýa-da spiral dişli kelleli dişli ulanyp bolýar.Bevel dişli gutularyň oklary, adatça beýleki burçlar hem mümkin bolan 90 gradus burçda kesişýär.Sürüji miliň we çykmagyň ugry ...
  Koprak oka
 • GYPOID GEARBOXLAR N WHME?

  GYPOID GEARBOXLAR N WHME?

  GYSGAÇA DÜZGÜNLER WE IEST GOWY ULANMAK Gipoid dişli, iki şahanyň arasynda aýlaw güýjüni dogry burçlarda geçirmek üçin ulanylýan spiral kelleli dişli görnüşdir.Kuwwaty geçirmekdäki netijeliligi adatça 95%, esasanam ýokary peseltmelerde we pes tizlikde, ...
  Koprak oka
 • Birnäçe parametr, dişlileriň birleşmegine täsir edýär

  1 , Iň az yza gaýtmak Iň pes yza gaýtmak esasan ýag filminiň galyňlygy we ýylylyk giňelmegi bilen kesgitlenýär.Umuman aýdanyňda, adaty ýag filminiň galyňlygy 1 ~ 2 μ M ýa-da ondanam köp.Dişli enjamyň arka tarapy ýylylyk giňelmegi sebäpli azalýar.Temperaturanyň 60 rise ýokarlanmagyny we gutardyş c ...
  Koprak oka
 • dişli geçiriş görnüşleri

  dişli geçiriş görnüşleri

  Dişli hereket, duýgy bilen!Işlemek hem owadan bolup çykýar Geliň, bir topar dişli animasiýa bilen başlalyň Hemişelik tizlik bilelikdäki hemra bevel dişli episiklik geçiriş Giriş gülgüne göteriji we çykyşy sary dişli.Iki sany planeta dişli (gök we ýaşyl) ar ...
  Koprak oka
 • Gurçuk we dik gurallar bilen birleşdirilen yz

  Gurçuk we dik gurallar bilen birleşdirilen yz

  Güýçli gurçuk we çekişli dik gurallar jübüti pes güýçli geçirişde giňden ulanyldy.Bu görnüşli jübüt jübüti dizaýn etmek we öndürmek has aňsat.Önümçilikde, bölekleriň takyklygy birneme pes bolsa ýa-da geçiriş gatnaşygy talaplary gaty berk bolmasa, ...
  Koprak oka
 • Helical dişli hasaplamagyň usullary

  Helical dişli hasaplamagyň usullary

  Häzirki wagtda dik gurçuk hereketlendirijisiniň dürli hasaplama usullary takmynan dört kategoriýa bölünip bilner: 1. Dikligine görä işlenip düzülen dişli we gurçuklaryň adaty moduly, birneme ýetişen usul we has köp ulanylýan adaty moduldyr.Şeýle-de bolsa, gurçuk akkordi bilen işlenýär ...
  Koprak oka
 • Dişli işleýiş tehnologiýasy kesiş parametrleri we gural talaplary

  Dişli işleýiş tehnologiýasy kesiş parametrleri we gural talaplary

  Dişli işlemek prosesi, dişleýjini öwürmek gaty kyn bolsa we işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmaly bolsa, dişli gaýtadan işlemek prosesi, kesiş parametrleri we gural talaplary Dişli awtoulag pudagynda esasy geçiriji elementdir.Adatça, her awtoulagda 18 ~ 30 diş bar.Dişli enjamlaryň hili gönüden-göni ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2