• Takyk in Engineeringenerçilik üçin ösen dişli giriş şahasy

  Takyk in Engineeringenerçilik üçin ösen dişli giriş şahasy

  “Precision Engineering” üçin “Advanced Dear Giriş Shaft”, dürli önümçilik programmalarynda enjamlaryň işleýşini we takyklygyny optimizirlemek üçin döredilen iň täze komponent.Döwrebap materiallara we önümçilik usullaryna jikme-jik üns bermek we ýasamak bilen döredilen bu giriş şahasy ajaýyp berklige, ygtybarlylyga we takyklyga eýe.Ösen enjamlar ulgamy, sürtülmäni azaldyp, netijeliligini ýokarlandyryp, bökdençsiz elektrik geçirişini üpjün edýär.Takyk in engineeringenerçilik meseleleri üçin işlenip düzülen bu şah, hyzmat edýän tehnikanyň umumy öndürijiligine we hiline goşant goşup, yzygiderli we yzygiderli işlemegi ýeňilleşdirýär.Önümçilikde, awtoulagda, howa giňişliginde ýa-da başga bir takyk hereketlendiriji pudakda bolsun, Advanced Dear Giriş Shaft in engineeringenerçilik komponentlerinde kämillik üçin täze standart kesgitleýär.

 • Motor üçin çydamly çykyş şkafy

  Motor üçin çydamly çykyş şkafy

  Motorlar üçin çydamly çykyş şahasy assambleýasy, hereketlendiriji programmalaryň talap edilýän şertlerine garşy durmak üçin döredilen ygtybarly we ygtybarly komponentdir.Gatylaşdyrylan polat ýa-da poslamaýan erginler ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalan bu gurnama, ýokary tork, aýlanma güýçleri we beýleki streslere öndürijilige zyýan bermezlik üçin niýetlenendir.Onda arassa işlemegi we hapalaýjylardan goramagy üpjün etmek üçin takyk podşipnikler we möhürler bar, şol bir wagtyň özünde açar ýollar ýa-da bölekler güýji geçirmek üçin ygtybarly baglanyşyklary üpjün edýär.Heatylylygy bejermek ýa-da örtük ýaly ýerüsti bejergiler çydamlylygy ýokarlandyrýar we könelişenligi ýokarlandyrýar, ýygnagyň ömrüni uzaldýar.Dizaýna, önümçilige we synaga üns bilen bu şaý gurnama, dürli motorly programmalarda uzak ömri we ygtybarlylygy hödürleýär we ony senagat we awtoulag ulgamlary üçin aýrylmaz komponente öwürýär.

 • gaýykda ulanylýan göni kelleli dişli

  gaýykda ulanylýan göni kelleli dişli

  Köplenç ýönekeý “dişli” diýlip atlandyrylýan silindr görnüşli dişli toplum, aýlanýan şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirmek üçin birleşýän dişleri bolan iki ýa-da has köp silindr görnüşli dişli.Bu dişli dişli gutular, awtoulag geçirijileri, senagat tehnikasy we başgalar ýaly dürli mehaniki ulgamlarda möhüm komponentlerdir.

  Silindr görnüşli dişli toplumlar köp sanly mehaniki ulgamlarda köpugurly we möhüm komponentler bolup, köp sanly programmalarda netijeli güýç geçirişini we hereketi dolandyrmagy üpjün edýär.

 • oba hojalygynda ulanylýan gönümel dişli enjamlar

  oba hojalygynda ulanylýan gönümel dişli enjamlar

  Göni dişli dişli enjamlar, esasanam traktorlar, oba hojalygynyň tehnikasynyň geçiriş ulgamynda möhüm elementdir.Elektrik toguny tygşytly we rahat geçirmegi üpjün edip, hereketlendirijiden tigirlere geçirmek üçin niýetlenendir.Göni dişli dişli enjamlaryň ýönekeýligi we täsirliligi, olary oba hojalygynyň tehnikalarynyň berk talaplary üçin oňaýly edýär.Bu dişli önümler, oba hojalygynda köplenç duş gelýän agyr şertlerde gönüden-göni önümçilik prosesine we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýän göni dişleri bilen häsiýetlendirilýär.

 • Senagat dişli gutularynda ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Senagat dişli gutularynda ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Köplenç ýönekeý “dişli” diýlip atlandyrylýan silindr görnüşli dişli toplum, aýlanýan şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirmek üçin birleşýän dişleri bolan iki ýa-da has köp silindr görnüşli dişli.Bu dişli dişli gutular, awtoulag geçirijileri, senagat tehnikasy we başgalar ýaly dürli mehaniki ulgamlarda möhüm komponentlerdir.

  Silindr görnüşli dişli toplumlar köp sanly mehaniki ulgamlarda köpugurly we möhüm komponentler bolup, köp sanly programmalarda netijeli güýç geçirişini we hereketi dolandyrmagy üpjün edýär.

 • Gurçuk dişli gutusynda ulanylýan gurçuk şahlary

  Gurçuk dişli gutusynda ulanylýan gurçuk şahlary

  Gurçuk şaýy, gurçuk dişli gutusynyň möhüm bölegi bolup, ol gurçuk dişli (gurçuk tekeri diýlip hem atlandyrylýar) we gurçuk nurbatyndan ybarat dişli gutynyň bir görnüşidir.Gurçuk şahasy, gurçuk nurbatynyň oturdylan silindr görnüşidir.Adatça onuň ýüzüne kesilen ýüplük (gurçuk nurbaty) bar.

  Gurçuk şahlary, adatça berkligiň, berkligiň we geýmäge garşylygyň talaplaryna baglylykda polat, poslamaýan polat ýa-da bürünç ýaly materiallardan ýasalýar.Dişli gutujykda rahat işlemegi we netijeli elektrik geçirişini üpjün etmek üçin takyk işlenip düzüldi.

 • Traktorda ulanylýan süýüm şahasy

  Traktorda ulanylýan süýüm şahasy

  Traktorda ulanylýan bu süýümli şaha.Aýrylan şahalar dürli pudaklarda ulanylýar.Düwürtükli şahlar ýaly alternatiw şahalaryň köp görnüşi bar, ýöne egrilen şahalar torky geçirmegiň has amatly usulydyr.Aýrylan şaha, adatça, daş-töwereginde deň aralykda ýerleşýär we miliň aýlanma okuna paralel bolýar.Düwürtik şahanyň umumy diş görnüşi iki görnüşde bolýar: göni gyrasy görnüşi we çekiş görnüşi.

 • oba hojalygy üçin gönümel enjamlar

  oba hojalygy üçin gönümel enjamlar

  Göni burçly dişli enjamlar, dürli ekerançylyk enjamlarynda köplenç talap edilýän dogry burçlarda elektrik energiýasyny netijeli geçirmek ukyby sebäpli oba hojalygynda möhüm rol oýnap biler.Göni kelleli dişli enjamlaryň köp taraplydygyna we dürli oba hojalygynyň goşundylarynda tapylýandygyna garamazdan, aýratyn ulanylyş tehnikanyň talaplaryna we ýerine ýetirilýän meselelere baglydyr.Oba hojalygynyň tehnikasy üçin bu dişli enjamlaryň optimizasiýasy köplenç sesini azaltmaga, gollara garşylygy ýokarlandyrmaga we has ýumşak we asuda işlemegi üpjün etmek üçin aragatnaşyk gatnaşyklaryny gowulaşdyrmaga gönükdirilendir.

 • Elektrik gurallary üçin göni dişli enjamlar

  Elektrik gurallary üçin göni dişli enjamlar

  Göni dişli dişli enjamlar, 90 gradus burçda kesişýän şahalaryň arasynda güýç we hereketi geçirmek üçin köplenç elektrik gurallarynda ulanylýan mehaniki komponentiň bir görnüşidir.Siziň bilen paýlaşmak isleýän bu möhüm nokatlarym: Dizaýn, funksiýa, material, önümçilik, tehniki hyzmat, amaly programmalar, artykmaçlyklar we kemçilikler.Bu barada anyk maglumat gözleýän bolsaňyznädipelektrik gurallary üçin gönüden-göni dişli enjamlary dizaýn etmek, saýlamak ýa-da goldamak, ýa-da belli bir programmaňyz bar bolsa, has giňişleýin maglumat bermäge arkaýyn boluň, men size has köp kömek edip bilerin.

 • Takyklyk Dişli dişli gutyda ulanylýan üwürmek arkaly Helical dişli

  Takyklyk Dişli dişli gutyda ulanylýan üwürmek arkaly Helical dişli

  Takyk dikligine dişli, netijeliligi we işleýşi bilen tanalýan dik dişli gutulardaky möhüm komponentlerdir.Öwürmek, ýokary takyklykly dik dişli önüm öndürmek, berk çydamlylygy we ajaýyp üstüň gutarmagyny üpjün etmek üçin umumy önümçilik prosesi.

  Öwürmek arkaly takyk Helical Dişleriň esasy aýratynlyklary:

  1. Material: Adatça berkligi we berkligi üpjün etmek üçin, gaty polat ýa-da gaty polat ýaly ýokary hilli polat erginlerinden ýasalýar.
  2. Önümçilik prosesi:
   • Öwürmek: Ilki gödek işlenip taýýarlanylandan soň, dişli dişler takyk ölçeglere we ýokary hilli üstüň gutarmagyna ýetýär.Taşlama berk çydamlylygy üpjün edýär we dişli gutydaky sesleri we titremäni peseldýär.
  3. Takyklyk derejesi: Programmanyň talaplaryna baglylykda köplenç DIN6 ýa-da has ýokary standartlara laýyk gelýän ýokary takyklyk derejelerine ýetip biler.
  4. Diş profili: Dişli dişler dişli ok bilen bir burçda kesilýär, dişli dişli bilen deňeşdirilende has ýumşak we has rahat işleýär.Gelix burçy we basyş burçy öndürijiligi optimizirlemek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.
  5. “Surface Finish”: üweýiş, sürtülmäni we könelmegi azaltmak üçin zerur bolan ajaýyp ýerüsti görnüşi üpjün edýär, şeýlelik bilen dişli işleýiş möhletini uzaldýar.
  6. Goýmalar: highokary netijelilik we ygtybarlylyk zerur bolan awtoulag, aerokosmos, senagat tehnikasy we robot ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.
 • DIN6 uly Daşarky halka dişli

  DIN6 uly Daşarky halka dişli

  DIN6 takyklygy bilen uly daşarky halka dişli, takyk we ygtybarly işlemek möhüm bolan ýokary öndürijilikli dişli gutularda ulanylar.Bu dişli enjamlar köplenç ýokary tork we rahat işlemegi talap edýän programmalarda ulanylýar.

 • Gleason bevel dişli toplum

  Gleason bevel dişli toplum

  Lýuks awtoulag bazary üçin “Gleason” bevel dişleri, çylşyrymly agram paýlanyşy we “çekmek” däl-de, “iteklemek” usuly sebäpli iň amatly çekiş üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dwigatel uzynlygyna gurnalan we el bilen ýa-da awtomatiki geçiriş arkaly hereketlendiriji wilka birikdirilýär.Soňra aýlanma, hereketlendiriji güýç üçin yzky tigirleriň ugry bilen deňleşmek üçin ofset bevel dişli toplumy, esasanam gipoid dişli toplum arkaly iberilýär.Bu gurnama, kaşaň ulaglarda öndürijiligi we işlemegi üpjün edýär.

123456Indiki>>> Sahypa 1/20