• Takyk in Engineeringenerçilik üçin ösen dişli giriş şahasy

  Takyk in Engineeringenerçilik üçin ösen dişli giriş şahasy

  “Precision Engineering” üçin “Advanced Dear Giriş Shaft”, dürli önümçilik programmalarynda enjamlaryň işleýşini we takyklygyny optimizirlemek üçin döredilen iň täze komponent.Döwrebap materiallara we önümçilik usullaryna jikme-jik üns bermek we ýasamak bilen döredilen bu giriş şahasy ajaýyp berklige, ygtybarlylyga we takyklyga eýe.Ösen enjamlar ulgamy, sürtülmäni azaldyp, netijeliligini ýokarlandyryp, bökdençsiz elektrik geçirişini üpjün edýär.Takyk in engineeringenerçilik meseleleri üçin işlenip düzülen bu şah, hyzmat edýän tehnikanyň umumy öndürijiligine we hiline goşant goşup, yzygiderli we yzygiderli işlemegi ýeňilleşdirýär.Önümçilikde, awtoulagda, howa giňişliginde ýa-da başga bir takyk hereketlendiriji pudakda bolsun, Advanced Dear Giriş Shaft in engineeringenerçilik komponentlerinde kämillik üçin täze standart kesgitleýär.

 • Motor üçin çydamly çykyş şkafy

  Motor üçin çydamly çykyş şkafy

  Motorlar üçin çydamly çykyş şahasy assambleýasy, hereketlendiriji programmalaryň talap edilýän şertlerine garşy durmak üçin döredilen ygtybarly we ygtybarly komponentdir.Gatylaşdyrylan polat ýa-da poslamaýan erginler ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalan bu gurnama, ýokary tork, aýlanma güýçleri we beýleki streslere öndürijilige zyýan bermezlik üçin niýetlenendir.Onda arassa işlemegi we hapalaýjylardan goramagy üpjün etmek üçin takyk podşipnikler we möhürler bar, şol bir wagtyň özünde açar ýollar ýa-da bölekler güýji geçirmek üçin ygtybarly baglanyşyklary üpjün edýär.Heatylylygy bejermek ýa-da örtük ýaly ýerüsti bejergiler çydamlylygy ýokarlandyrýar we könelişenligi ýokarlandyrýar, ýygnagyň ömrüni uzaldýar.Dizaýna, önümçilige we synaga üns bilen bu şaý gurnama, dürli motorly programmalarda uzak ömri we ygtybarlylygy hödürleýär we ony senagat we awtoulag ulgamlary üçin aýrylmaz komponente öwürýär.

 • gaýykda ulanylýan göni kelleli dişli

  gaýykda ulanylýan göni kelleli dişli

  Köplenç ýönekeý “dişli” diýlip atlandyrylýan silindr görnüşli dişli toplum, aýlanýan şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirmek üçin birleşýän dişleri bolan iki ýa-da has köp silindr görnüşli dişli.Bu dişli dişli gutular, awtoulag geçirijileri, senagat tehnikasy we başgalar ýaly dürli mehaniki ulgamlarda möhüm komponentlerdir.

  Silindr görnüşli dişli toplumlar köp sanly mehaniki ulgamlarda köpugurly we möhüm komponentler bolup, köp sanly programmalarda netijeli güýç geçirişini we hereketi dolandyrmagy üpjün edýär.

 • Gurçuk dişli gutusynda ulanylýan gurçuk şahlary

  Gurçuk dişli gutusynda ulanylýan gurçuk şahlary

  Gurçuk şaýy, gurçuk dişli gutusynyň möhüm bölegi bolup, ol gurçuk dişli (gurçuk tekeri diýlip hem atlandyrylýar) we gurçuk nurbatyndan ybarat dişli gutynyň bir görnüşidir.Gurçuk şahasy, gurçuk nurbatynyň oturdylan silindr görnüşidir.Adatça onuň ýüzüne kesilen ýüplük (gurçuk nurbaty) bar.

  Gurçuk şahlary, adatça berkligiň, berkligiň we geýmäge garşylygyň talaplaryna baglylykda polat, poslamaýan polat ýa-da bürünç ýaly materiallardan ýasalýar.Dişli gutujykda rahat işlemegi we netijeli elektrik geçirişini üpjün etmek üçin takyk işlenip düzüldi.

 • Traktorda ulanylýan süýüm şahasy

  Traktorda ulanylýan süýüm şahasy

  Traktorda ulanylýan bu süýümli şaha.Aýrylan şahalar dürli pudaklarda ulanylýar.Düwürtükli şahlar ýaly alternatiw şahalaryň köp görnüşi bar, ýöne egrilen şahalar torky geçirmegiň has amatly usulydyr.Aýrylan şaha, adatça, daş-töwereginde deň aralykda ýerleşýär we miliň aýlanma okuna paralel bolýar.Düwürtik şahanyň umumy diş görnüşi iki görnüşde bolýar: göni gyrasy görnüşi we çekiş görnüşi.

 • Senagat dişli gutusynda ulanylýan takyk giriş şahasy

  Senagat dişli gutusynda ulanylýan takyk giriş şahasy

  Takyk giriş şahasy, dürli önümçilik proseslerine itergi berýän çylşyrymly tehnikada esasy element bolup hyzmat edýän, dişli gutularyň içinde ulanylýan möhüm komponentdir.Jikme-jikliklere üns bilen işlenip düzülen we takyk standartlara laýyklaşdyrylan takyk giriş şkafy, elektrik energiýasynyň tygşytly geçmegini we önümçilik şertlerinde ygtybarly işlemegini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

 • Elektrik geçirijisi üçin takyk hereketlendiriji wilka

  Elektrik geçirijisi üçin takyk hereketlendiriji wilka

  Motor hereketlendirijisi elektrik hereketlendirijisiniň möhüm bölegidir.Bu hereketlendiriji, nasos ýa-da konweýer kemeri ýaly mehaniki güýji hereketlendirijiden birikdirilen ýüklere aýlaýan we geçirýän silindr görnüşli taýakdyr.Mil, adatça aýlanma streslerine garşy durmak we motoryň uzak ömrüni üpjün etmek üçin polat ýa-da poslamaýan polat ýaly çydamly materiallardan ýasalýar.Programma baglylykda, şahanyň göni, açarlanan ýa-da örtülen ýaly dürli şekilleri, ululyklary we konfigurasiýalary bolup biler.Şeýle hem, motor şkaflarynda açar ýollary ýa-da tigirler ýa-da dişli ýaly beýleki mehaniki komponentlere ygtybarly birikmäge mümkinçilik berýän beýleki aýratynlyklar bolmagy adaty zat.

 • Senagat dişli gutusy üçin ulanylýan Helical Diş şaýlary

  Senagat dişli gutusy üçin ulanylýan Helical Diş şaýlary

  Helical dişli şahlar, köp sanly önümçilikde we önümçilik işlerinde möhüm bölekler bolan senagat dişli gutularynyň işleýşinde we ygtybarlylygynda möhüm rol oýnaýar.Bu dişli şahlar, dürli pudaklarda agyr ýükli programmalaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin oýlanyşykly işlenip düzülendir.

 • Takyk in Engineeringenerçilik üçin “Premium Dear Shaft”

  Takyk in Engineeringenerçilik üçin “Premium Dear Shaft”

  Dişli wilka, aýlaw hereketini we torkyny bir dişli beýlekisine geçirýän dişli ulgamyň düzüm bölegi.Adatça, güýji geçirmek üçin beýleki dişli dişleri bilen örtülen dişli dişleri kesilen şahadan durýar.

  Dişli şahlar, awtoulag geçirişlerinden başlap, senagat tehnikalaryna çenli köp sanly programmada ulanylýar.Dürli dişli ulgamlara laýyk dürli ölçeglerde we konfigurasiýalarda bar.

  Material: 8620H garyndy polat

  Atylylyk bejergisi: Karburizasiýa we temperatura

  Gatylygy: üstünde 56-60HRC

  Esasy gatylygy: 30-45HRC

 • Oba hojalygy üçin enjamlar üçin takyk çyzyk

  Oba hojalygy üçin enjamlar üçin takyk çyzyk

  Takyk çyzykly şahlar, elektrik energiýasyny netijeli geçirmegi ýeňilleşdirýän we ekerançylyk amallary üçin möhüm wezipeleri ýerine ýetirýän oba hojalygynda möhüm böleklerdir,

  Olaryň takyk in engineeringenerligi we çydamly gurluşygy, ekerançylyk enjamlarynyň netijeliligini, ygtybarlylygyny we öndürijiligini üpjün etmek üçin zerurdyr.

 • Elektrik geçirijisi üçin täsirli dişli wilka

  Elektrik geçirijisi üçin täsirli dişli wilka

  Açylan şahlar, güýji geçirmek üçin ulanylýan enjamlarda möhüm komponent bolup, tork geçirmegiň ygtybarly we täsirli serişdesini hödürleýär.Bu şahlarda, dişli ýa-da birikdiriji ýaly jübüt bölekdäki degişli çukurlar bilen gabat gelýän bölekler diýlip atlandyrylýan bir topar geriş ýa-da diş bar.Bu biri-birine bagly dizaýn, dürli önümçilik goşundylarynda durnuklylygy we takyklygy üpjün edip, aýlaw hereketini we torky rahat geçirmäge mümkinçilik berýär.

 • Ekerançylyk zerurlyklary üçin niýetlenen ygtybarly çyzyklar

  Ekerançylyk zerurlyklary üçin niýetlenen ygtybarly çyzyklar

  Açylan şahlar, güýji geçirmek üçin ulanylýan enjamlarda möhüm komponent bolup, tork geçirmegiň ygtybarly we täsirli serişdesini hödürleýär.Bu şahlarda, dişli ýa-da birikdiriji ýaly jübüt bölekdäki degişli çukurlar bilen gabat gelýän bölekler diýlip atlandyrylýan bir topar geriş ýa-da diş bar.Bu biri-birine bagly dizaýn, dürli önümçilik goşundylarynda durnuklylygy we takyklygy üpjün edip, aýlaw hereketini we torky rahat geçirmäge mümkinçilik berýär.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4