• Awiasiýada ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Awiasiýada ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Awiasiýada ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplumlar, howpsuzlyk we öndürijilik ülňülerini saklamak bilen kritiki ulgamlarda ygtybarly we täsirli elektrik geçirişini üpjün edip, howa gämileriniň işiniň talaplaryna laýyk gelýär.

  Awiasiýada ýokary takyk silindr görnüşli dişliler, adatça garyndy polatlar, poslamaýan polatlar ýa-da titanium erginleri ýaly ösen materiallardan ýokary güýçli materiallardan ýasalýar.

  Önümçilik prosesi berk çydamlylyklara we ýokary derejeli gutarnykly talaplara ýetmek üçin hobbi, şekillendirmek, üwemek we saç syrmak ýaly takyk işleýiş usullaryny öz içine alýar.

 • Gämide ulanylýan mis spur enjamlary

  Gämide ulanylýan mis spur enjamlary

  Misden ýasalan dişli enjamlar, netijelilik, çydamlylyk we geýmäge garşylyk möhüm bolan dürli mehaniki ulgamlarda ulanylýan dişli görnüşdir.Bu dişli enjamlar, adatça ýylylyk we elektrik geçirijiligini, şeýle hem gowy poslama garşylygy üpjün edýän mis garyndysyndan ýasalýar.

  Misden ýasalan dişli enjamlar köplenç takyk gurallarda, awtoulag ulgamlarynda we senagat tehnikalarynda ýokary takyklyk we rahat işlemek zerur bolan programmalarda ulanylýar.Ygtybarly we yzygiderli öndürijilik bilen üpjün etmek ukyby bilen, hatda agyr ýüklerde we ýokary tizlikde hem tanalýarlar.

  Misden ýasalan dişli enjamlaryň esasy artykmaçlyklaryndan biri, mis erginleriniň öz-özüni ýaglaýyş aýratynlyklary sebäpli sürtülmäni we könelmegi azaltmak ukybydyr.Bu olary ýygy-ýygydan ýaglamak amaly ýa-da mümkin bolmadyk programmalar üçin ajaýyp saýlama edýär.

 • Motocycle-de ulanylýan ýokary takyklykly dişli enjam

  Motocycle-de ulanylýan ýokary takyklykly dişli enjam

  Motosikllerde ulanylýan spur dişli toplum, hereketlendirijiden güýji iň ýokary netijelilik we ygtybarlylyk bilen tigirlere geçirmek üçin ýöriteleşdirilen komponentdir.Dişli enjamlaryň takyk deňleşdirilmegini we birleşdirilmegini üpjün etmek, güýç ýitgisini azaltmak we işleýşini üpjün etmek üçin bu dişli toplumlar içgin taýýarlanýar.

  Gatylaşdyrylan polat ýa-da garyndy ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalan bu dişli toplumlar motosikl öndürijiliginiň berk talaplaryna garşy durmak üçin gurlupdyr.Olara çapyksuwarlara zerurlyklary üçin tizlik we tork ajaýyp deňagramlylygyny gazanmaga mümkinçilik berýän iň amatly dişli gatnaşygy üpjün etmek üçin işlenip düzülendir.

 • Ygtybarly we poslama garşy öndürijilik üçin premium poslamaýan polatdan ýasalan dişli

  Ygtybarly we poslama garşy öndürijilik üçin premium poslamaýan polatdan ýasalan dişli

  Poslamaýan polatdan ýasalan dişler, poslama garşylygy üpjün edýän, hromy öz içine alýan polat ergininiň bir görnüşi, poslamaýan polatdan ýasalan dişlilerdir.

  Poslamaýan polatdan ýasalan dişler dürli pudaklarda we poslama, zaýalanmaga we poslama garşy durmak zerurdyr.Çydamlylygy, güýji we agyr şertlere garşy durmak ukyby bilen tanalýarlar.

  Bu dişli enjamlar köplenç iýmit gaýtadan işleýän enjamlarda, derman enjamlarynda, deňiz önümlerinde we arassaçylyk we poslama garşylygy möhüm bolan beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan ýokary tizlikli hereketlendiriji enjamlar

  Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan ýokary tizlikli hereketlendiriji enjamlar

  Spur dişlileri köplenç elektrik geçiriji we hereketi dolandyrmak üçin dürli oba hojalyk enjamlarynda ulanylýar.Bu dişli enjamlar ýönekeýligi, netijeliligi we önümçiligiň aňsatlygy bilen tanalýar.

  1) Çig mal  

  1) Galplyk

  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy

  3) Gödek öwrüm

  4) öwrümi tamamlaň

  5) Dişli gurnama

  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi

  7) Atylan partlama

  8) OD we üwürmek

  9) Dişli üweýji

  10) Arassalamak

  11) Bellik

  12) Gap we ammar

 • Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan spur dişli

  Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan spur dişli

  Spur dişli, dişli okuna parallel proýesirlenýän göni dişleri bolan silindr tigirden ybarat mehaniki dişli görnüşdir.Bu dişli enjamlar iň köp ýaýran görnüşleriň biridir we köp sanly programmada ulanylýar.

  Material: 16MnCrn5

  Atylylygy bejermek: Karburizasiýa

  Takyklyk: DIN 6

 • Oba hojalygynda ulanylýan ýokary takyklykly dişli

  Oba hojalygynda ulanylýan ýokary takyklykly dişli

  Spur dişli, dişli okuna parallel proýesirlenýän göni dişleri bolan silindr tigirden ybarat mehaniki dişli görnüşdir.Bu dişli enjamlar iň köp ýaýran görnüşleriň biridir we köp sanly programmada ulanylýar.

  Material: 20CrMnTi

  Atylylygy bejermek: Karburizasiýa

  Takyklyk: DIN 8

 • Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan ýokary takyklyk Spur enjamlary

  Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan ýokary takyklyk Spur enjamlary

  Spur dişlileri köplenç elektrik geçiriji we hereketi dolandyrmak üçin dürli oba hojalyk enjamlarynda ulanylýar.Bu dişli enjamlar ýönekeýligi, netijeliligi we önümçiligiň aňsatlygy bilen tanalýar.

  1) Çig mal  

  1) Galplyk

  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy

  3) Gödek öwrüm

  4) öwrümi tamamlaň

  5) Dişli gurnama

  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi

  7) Atylan partlama

  8) OD we üwürmek

  9) Dişli üweýji

  10) Arassalamak

  11) Bellik

  12) Gap we ammar

 • Planeta dişli gutusynda ulanylýan ýokary takyklyk planetasy

  Planeta dişli gutusynda ulanylýan ýokary takyklyk planetasy

  Planeta göterijisi, planetanyň dişlerini saklaýan we gün şöhleleriniň töwereginde aýlanmagyna mümkinçilik berýän gurluşdyr.

  Mterial: 42CrMo

  Modul: 1.5

  Diş: 12

  Atylylygy bejermek: Gaz nitridi 650-750HV, üwelenden soň 0,2-0,25mm

  Takyklyk: DIN6

 • Planeta dişli gutusynda ulanylýan ýokary takyklyk kiçi planetalar

  Planeta dişli gutusynda ulanylýan ýokary takyklyk kiçi planetalar

  Planeta dişli, gün şöhleleriniň daşyndan aýlanýan kiçijik dişli.Adatça daşaýjyda oturdylýar we olaryň aýlanmagy üçünji element, halka dişli tarapyndan dolandyrylýar.

  Material: 34CRNIMO6

  Atylylygy bejermek: Gaz nitridi 650-750HV, üwelenden soň 0,2-0,25mm

  Takyklyk: DIN6

 • Planeta dişli gutusynda ulanylýan DIN6 planeta enjamlary

  Planeta dişli gutusynda ulanylýan DIN6 planeta enjamlary

  Planeta dişli, gün şöhleleriniň daşyndan aýlanýan kiçijik dişli.Adatça daşaýjyda oturdylýar we olaryň aýlanmagy üçünji element, halka dişli tarapyndan dolandyrylýar.

  Material: 34CRNIMO6

  Atylylygy bejermek: Gaz nitridi 650-750HV, üwelenden soň 0,2-0,25mm

  Takyklyk: DIN6

 • DIN6 Planeta dişli gutusynda ulanylýan dişli gysgyç

  DIN6 Planeta dişli gutusynda ulanylýan dişli gysgyç

  Planeta dişli gutusynda, gysgyçly dişli wilka, bir ýa-da birnäçe dişli dişli oturdylan şahany aňladýar.

  Gün dişli ýa-da planetanyň dişli biri bolup bilýän tüýdükli dişli goldaýan mil.Dişli dişli şar, degişli dişli aýlanmaga mümkinçilik berýär we hereketi ulgamdaky beýleki dişli enjamlara geçirýär.

  Material: 34CRNIMO6

  Atylylygy bejermek: Gaz nitridi 650-750HV, üwelenden soň 0,2-0,25mm

  Takyklyk: DIN6

123Indiki>>> Sahypa 1/3