• Gleason bevel dişli toplum

  Gleason bevel dişli toplum

  Lýuks awtoulag bazary üçin “Gleason” bevel dişleri, çylşyrymly agram paýlanyşy we “çekmek” däl-de, “iteklemek” usuly sebäpli iň amatly çekiş üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dwigatel uzynlygyna gurnalan we el bilen ýa-da awtomatiki geçiriş arkaly hereketlendiriji wilka birikdirilýär.Soňra aýlanma, hereketlendiriji güýç üçin yzky tigirleriň ugry bilen deňleşmek üçin ofset bevel dişli toplumy, esasanam gipoid dişli toplum arkaly iberilýär.Bu gurnama, kaşaň ulaglarda öndürijiligi we işlemegi üpjün edýär.

 • Garşylykly dişli dişli

  Garşylykly dişli dişli

  Bu dişliler könelmäge çydamly 20CrMnTi materialdan ýasalyp, 58-62HRC gatylygy bilen karburizasiýa edildi.Bu ýöriteleşdirilen bejergi, dişli eşiklere garşylygy ýokarlandyrýar we magdançylyk işlerinde giňden ýaýran agyr şertler üçin has amatly bolýar.

  M13.9 Z89 dişli döwüjiler, konweýerler we beýleki agyr tehnika bölekleri ýaly dürli magdan enjamlarynda giňden ulanylýar.Olaryň ygtybarly we çydamly dizaýny, abraziw materiallaryň we ýowuz iş gurşawynyň öňünde iň oňat öndürijiligi üpjün edýär.

 • ýokary hilli sprial bevel dişli toplum

  ýokary hilli sprial bevel dişli toplum

  Loadokary ýük göterijiligi bilen ýokary hilli sprial bevel dişli: ýokary tork ýüklerini dolandyrmaga ukyply; uzak hyzmat ömri: çydamly materiallaryň ulanylmagy we ýylylyk bejergisi sebäpli; pes ses işleýşi: spiral dizaýny iş wagtynda sesi peseldýär, ýokary netijelilik: dişleriň tekiz çekilmegi ýokary geçiriş netijeliligine we ygtybarlylygyna eltýär: takyk önümçilik yzygiderli öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.

   

 • Awtoulaglar üçin gleason bevel dişli

  Awtoulaglar üçin gleason bevel dişli

  Lýuks awtoulag bazary üçin “Gleason” bevel dişleri, çylşyrymly agram paýlanyşy we “çekmek” däl-de, “iteklemek” usuly sebäpli iň amatly çekiş üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dwigatel uzynlygyna gurnalan we el bilen ýa-da awtomatiki geçiriş arkaly hereketlendiriji wilka birikdirilýär.Soňra aýlanma, hereketlendiriji güýç üçin yzky tigirleriň ugry bilen deňleşmek üçin ofset bevel dişli toplumy, esasanam gipoid dişli toplum arkaly iberilýär.Bu gurnama, kaşaň ulaglarda öndürijiligi we işlemegi üpjün edýär.

 • Spiral bevel dişli

  Spiral bevel dişli

  “Gleason” bevel enjamlary, esasanam DINQ6 warianty, sement öndürmek amallarynyň bitewiligini we netijeliligini saklamak üçin linçpin bolup durýar.Onuň berkligi, berkligi we güýji netijeli geçirmek ukyby sement pudagynda tehnikanyň kadaly işlemegine goşant goşýan möhüm faktorlardyr.Ygtybarly elektrik geçirijisini üpjün etmek bilen, dişli sement önümçiligine gatnaşýan dürli enjamlaryň netijeli we yzygiderli işlemegini üpjün edýär, netijede tutuş önümçilik prosesiniň umumy ygtybarlylygyny we öndürijiligini ýokarlandyrýar.Şeýlelik bilen, “Gleason” bevel enjamlary sement senagatynyň ýokary ygtybarlylygy we öndürijiligi saklamak ugrundaky tagallalaryna goldaw bermekde aýrylmaz rol oýnaýar.

 • Bevel Dear DINQ6

  Bevel Dear DINQ6

  18CrNiMo7-6 polatdan ýasalan Gleason bevel dişli, DINQ6, sement senagatynyň tehnikasynda özeni bolup durýar.Agyr işlere mahsus bolan berk şertlere çydamak üçin döredilen bu enjam, çydamlylygy we uzak ömri alamatlandyrýar.Onuň oýlanyşykly dizaýny, sement önümçiliginde ulanylýan dürli enjamlaryň işleýşini optimallaşdyryp, bökdençsiz elektrik geçirişini ýeňilleşdirýär.Gleason bevel enjamlary, aýrylmaz komponent hökmünde sement öndürmek prosesleriniň bitewiligini we netijeliligini goldaýar, bu pudagyň ygtybarlylygyny we öndürijiligini ýokarlandyrmakdaky ähmiýetini görkezýär.

 • pilotsyz enjamlar üçin gleason bevel enjamlary

  pilotsyz enjamlar üçin gleason bevel enjamlary

  Spiral bevel dişli ýa-da konusly arka dişli diýlip hem atlandyrylýan Gleason bevel dişli, konus dişli aýratyn görnüşidir.Olaryň tapawutly aýratynlygy, dişli dişiň üstü, diş çyzygy bolan tegelek ýaýda pyçak konusynyň üstü bilen kesişmegidir.Bu dizaýn, “Gleason” bevel dişli ýokary tizlikli ýa-da agyr ýükli geçiriş programmalarynda ajaýyp işlemäge mümkinçilik berýär, beýleki programmalar bilen bir hatarda awtoulag yzky ok diferensial dişli we paralel dik dişli reduktorlarda köplenç ulanylýar.

   

 • gleason bevel dişli

  gleason bevel dişli

  Spiral bevel dişli ýa-da konusly arka dişli diýlip hem atlandyrylýan Gleason bevel dişli, konus dişli aýratyn görnüşidir.Olaryň tapawutly aýratynlygy, dişli dişiň üstü, diş çyzygy bolan tegelek ýaýda pyçak konusynyň üstü bilen kesişmegidir.Bu dizaýn, “Gleason” bevel dişli ýokary tizlikli ýa-da agyr ýükli geçiriş programmalarynda ajaýyp işlemäge mümkinçilik berýär, beýleki programmalar bilen bir hatarda awtoulag yzky ok diferensial dişli we paralel dik dişli reduktorlarda köplenç ulanylýar.

   

 • “Spline-Integrated Bevel Dear”

  “Spline-Integrated Bevel Dear”

  Dürli amaly programmalar boýunça iň amatly öndürijilik üçin döredilen “Spline-Integrated Bevel Gear” awtoulagdan başlap, howa giňişligine çenli pudaklarda ygtybarly elektrik geçirişini üpjün edýär.Onuň berk gurluşy we takyk diş profilleri, hatda iň talap edilýän şertlerde-de deňsiz-taýsyz berkligi we netijeliligi kepillendirýär.

 • Bevel Dear we Spline Combo

  Bevel Dear we Spline Combo

  Bevel Gear we Spline Combo bilen takyk in engineeringenerçiligiň nusgasyny başdan geçiriň.Bu innowasiýa çözgüdi, dişli dişleriň berkligini we ygtybarlylygyny spline tehnologiýasynyň köp taraplylygy we takyklygy bilen birleşdirýär.Kämillik üçin döredilen bu kombinasiýa, iň az energiýa ýitgisi bilen optimal elektrik geçirişini üpjün edip, aralyk interfeýsini kelleli dişli dizaýna bökdençsiz birleşdirýär.

 • “Spline Driven Bevel Dear”

  “Spline Driven Bevel Dear”

  Düwürtikli hereketlendirijili dişli enjamlarymyz, hereketlendiriş programmalarynda iň amatly netijeliligi we gözegçiligi üpjün edip, takyk in engineenerli bevel dişli bilen spline tehnologiýasynyň bökdençsiz integrasiýasyny hödürleýär.Yzygiderli utgaşyklyk we rahat işlemek üçin döredilen bu dişli ulgam, iň az sürtülme we yza gaýtmak bilen takyk hereketi dolandyrmagy üpjün edýär.Takyklyk we netijelilik birinji orunda durýan programmalar üçin amatly, süýümli hereketlendiriji dişli ygtybarly öndürijiligi we deňi-taýy bolmadyk berkligi üpjün edýär, bu bolsa mehaniki ulgamlary talap etmek üçin iň esasy saýlama bolýar.

 • Custöriteleşdirilen Reducer Bevel Dear

  Custöriteleşdirilen Reducer Bevel Dear

  Aýratyn öndürijilik talaplaryna laýyk gelýän berk gysyş güýji bilen meşhur polady saýlaýarys.Öňdebaryjy nemes programma üpjünçiligini we tejribeli inersenerlerimiziň tejribesini ulanyp, ýokary öndürijilik üçin oýlanyşykly hasaplanan ölçegleri bolan önümleri dizaýn edýäris.Hususlaşdyrmak borjumyz, müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, dürli iş şertlerinde iň oňat dişli öndürijiligi üpjün etmek üçin önümleri taýýarlamagy aňladýar.Önümçilik işimiziň her ädiminde önümiň hiliniň doly gözegçilikde saklanjakdygyny we yzygiderli ýokary bolmagyny kepillendirýän berk hil barlagy çäreleri geçirilýär.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7