sahypa-banner

KOMPANI PRA PROFILI

2010-njy ýyldan bäri Şanhaý Belon Machinery Co., Ltd.-iň esaslandyryjysy, ýokary takyklykly OEM dişli enjamlara, oba hojalygy, awtoulag, magdançylyk, awiasiýa, gurluşyk, robot, awtomatlaşdyryş we herekete gözegçilik we ş.m. pudaklaryna ünsi jemleýär.

Belon Machinery, ilkibaşda daşary ýurtly alyjylar üçin gözleg gullugy hökmünde döredilip, Hytaýda dürli senetçilik bilen meşgullanýan 30-a golaý zawod bar: müşderiler üçin bir bitewi çözgüt hyzmatdaşy bolmak üçin guýma, möhürleme, sanjym galyplary, gaýtadan işlemek, kebşirlemek we ş.m.12-iň arasynda dürli görnüşleri, diapazonlary we amaly enjamlary üpjün edýän dişli öndürijiler bar, olaryň käbiri Hytaýda iň ýokary marka, käbiri AGMA dişli standart gatnaşyjysy.Şeýle üpjünçilik zynjyry bilen hyzmatdaşlyk, Hytaýyň gözleg, hil gözegçiligi we eltip bermek üçin müşderilere uly goldaw berer.

12 ýyllyk tejribä görä, Hytaýda içerki enjamlary kanagatlandyrmakdan başga-da, öňdebaryjy enjamlary, ösen tehnologiýalary we özbaşdak innowasiýa dişli önümçilik tehnologiýalaryny ulanýan ajaýyp telekeçileriň, ýokary takyk dişli önümçilik üpjün edijileriniň bardygyny mälim etdik. Daşary ýurtly ýokary derejeli ulanyjylaryň .Duşuşan ýeke-täk aladasy, dişlerini we markalaryny bütin dünýäde nädip satmaly.Şol bir ýagdaý, dünýädäki ulanyjylaryň bizi tapyp, win-win-da hyzmatdaşlygy.

2021-nji ýylda Belongear halkara söwda ofisiniň adyndan Hytaýyň iki tanymal zawody bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy döretdi.Silindr görnüşli dişli ussahanasy 1992-nji ýylda Wenling şäherinde, Bevel dişli ussahanasy 1996-njy ýylda Çanjou şäherinde döredildi.MH we HY markasy esasan ýerli bazarlar üçin, Belongear daşary ýurt bazarlaryna hyzmat edýärdi.Jemi 1400 işgäri jemlemek bilen, daşary ýurtly alyjylary giň gerimli dişli enjamlar üçin goldaýan güýçli in engineeringenerçilik toparymyz we ýokary hilli toparymyz bar: dişli dişli, dik dişli, Içerki dişli, spiral kelleli dişli, gipoidli dişli, täç dişli, gurçuk dişli we dişli guty we ş.m. Gipoid Dişli enjamlar, içerki dişli enjamlar, gurçuk dişli enjamlar, garga çybyklary we Helical dişli enjamlar.

“Belon Machinery” -yň üstünligi müşderilerimiziň üstünligi bilen ölçelýär.Müşderileriň garaşyşlaryndan has ýokary derejä ýetmek üçin önümi yzygiderli öwrenýäris, täzeden gözden geçirýäris we gözden geçirýäris.Diňe OEM-Qualityokary hilli dişli enjamlar bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, çözgüt üpjün ediji bolmak bilen, bortdaky köp sanly iri kompaniýalar üçin uzak möhletli hyzmatdaş bolarys.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Senagat roboty

Görüşimiz

Dünýädäki müşderiler üçin geçiriş komponentleriniň dizaýny, integrasiýasy we ýerine ýetirilmegi üçin saýlanan hyzmatdaş bolmak.

Awiasiýa

Esasy baha

Gözläň we täzeläň, Hyzmatyň ileri tutulmagy, Raýdaş we yhlasly, Geljegi bilelikde dörediň

Awtoulag

Biziň wezipämiz

Eksport edýän Hytaýyň geçiriji dişli enjamlarynyň giňelmegini çaltlaşdyrmak üçin güýçli halkara söwda toparyny döretmek

OCERLER

Silindr görnüşli dişli ussahanasy
WenLing şäheri, Hytaý

silindr görnüşli dişli ussahana 1
Bevel Dear ussahanasy 1

Bevel Dear ussahanasy
Hytaýyň Çanjou şäheri