• oba hojalygynda ulanylýan gönümel dişli enjamlar

  oba hojalygynda ulanylýan gönümel dişli enjamlar

  Göni dişli dişli enjamlar, esasanam traktorlar, oba hojalygynyň tehnikasynyň geçiriş ulgamynda möhüm elementdir.Elektrik toguny tygşytly we rahat geçirmegi üpjün edip, hereketlendirijiden tigirlere geçirmek üçin niýetlenendir.Göni dişli dişli enjamlaryň ýönekeýligi we täsirliligi, olary oba hojalygynyň tehnikalarynyň berk talaplary üçin oňaýly edýär.Bu dişli önümler, oba hojalygynda köplenç duş gelýän agyr şertlerde gönüden-göni önümçilik prosesine we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýän göni dişleri bilen häsiýetlendirilýär.

 • oba hojalygy üçin gönümel enjamlar

  oba hojalygy üçin gönümel enjamlar

  Göni burçly dişli enjamlar, dürli ekerançylyk enjamlarynda köplenç talap edilýän dogry burçlarda elektrik energiýasyny netijeli geçirmek ukyby sebäpli oba hojalygynda möhüm rol oýnap biler.Göni kelleli dişli enjamlaryň köp taraplydygyna we dürli oba hojalygynyň goşundylarynda tapylýandygyna garamazdan, aýratyn ulanylyş tehnikanyň talaplaryna we ýerine ýetirilýän meselelere baglydyr.Oba hojalygynyň tehnikasy üçin bu dişli enjamlaryň optimizasiýasy köplenç sesini azaltmaga, gollara garşylygy ýokarlandyrmaga we has ýumşak we asuda işlemegi üpjün etmek üçin aragatnaşyk gatnaşyklaryny gowulaşdyrmaga gönükdirilendir.

 • Elektrik gurallary üçin göni dişli enjamlar

  Elektrik gurallary üçin göni dişli enjamlar

  Göni dişli dişli enjamlar, 90 gradus burçda kesişýän şahalaryň arasynda güýç we hereketi geçirmek üçin köplenç elektrik gurallarynda ulanylýan mehaniki komponentiň bir görnüşidir.Siziň bilen paýlaşmak isleýän bu möhüm nokatlarym: Dizaýn, funksiýa, material, önümçilik, tehniki hyzmat, amaly programmalar, artykmaçlyklar we kemçilikler.Bu barada anyk maglumat gözleýän bolsaňyznädipelektrik gurallary üçin gönüden-göni dişli enjamlary dizaýn etmek, saýlamak ýa-da goldamak, ýa-da belli bir programmaňyz bar bolsa, has giňişleýin maglumat bermäge arkaýyn boluň, men size has köp kömek edip bilerin.

 • Takyk güýçde göni reduktor dişli tehnologiýasy

  Takyk güýçde göni reduktor dişli tehnologiýasy

  Netijelilik üçin işlenip düzülen göni gönümel konfigurasiýa güýç geçirişini optimallaşdyrýar, sürtülmäni azaldýar we üznüksiz işlemegini üpjün edýär.Öňdebaryjy ýasama tehnologiýasy bilen öndürilen önümimiz kemsiz birmeňzeşligi kepillendirýär.Takyk hereketlendirilen diş profilleri, aragatnaşygyň ulalmagyny üpjün edýär, könelmegi we sesi azaltmak bilen güýçli energiýa geçirişini ýeňilleşdirýär.Takyklygyň we ygtybarlylygyň birinji orunda durýan awtoulagdan başlap, senagat tehnikasyna çenli pudaklarda köp taraply.

 • Iň ýokary 20MnCr5 materialy bolan göni reduktor dişli

  Iň ýokary 20MnCr5 materialy bolan göni reduktor dişli

  Senagat komponentleri babatynda tapawutly at hökmünde Hytaýda ýerleşýän kompaniýamyz, ýokary hilli 20MnCr5 materialdan ýasalan göni reduktorlary üpjün ediji hökmünde tapawutlanýar.Ajaýyp güýji, çydamlylygy we könelişme garşylygy bilen tanalýan 20MnCr5 polat, reduktorlarymyzyň dürli pudaklarda iň talap edilýän programmalara garşy durmak üçin ineredener bolmagyny üpjün edýär.

 • Göni dişli dişli in Engineeringenerçilik

  Göni dişli dişli in Engineeringenerçilik

  Bu göni dişli görnüşler we funksiýa arasynda simbioz görkezilýär.Olaryň dizaýny diňe bir estetika barada däl;netijeliligi ýokarlandyrmak, sürtülmäni azaltmak we bökdençsiz elektrik geçirişini üpjün etmek hakda.Geometrik takyklygynyň enjamlara takyklyk we ygtybarlylyk bilen işlemegine nädip mümkinçilik berýändigine düşünip, göni dişli anatomiýany bölüp alanymyzda bize goşulyň.

 • Traktorlar üçin göni dişli enjamlary ýasamak

  Traktorlar üçin göni dişli enjamlary ýasamak

  Bevel dişli traktorlaryň geçiriş ulgamynda möhüm elementler bolup, güýjiň hereketlendirijiden tigirlere geçmegini aňsatlaşdyrýar.Dürli dişli dişli görnüşleriň arasynda gönüden-göni dişli dişliler, ýönekeýligi we täsirliligi bilen tapawutlanýar.Bu dişli göni kesilen we güýji rahat we netijeli geçirip bilýän dişleri bar, olary oba hojalygynyň tehnikalarynyň talaplary üçin ideal edýär.

 • 20CrMnTiH Arka diferensial dişli garşylykly polat bevel dişli

  20CrMnTiH Arka diferensial dişli garşylykly polat bevel dişli

  20CrMnTiH Arka Differensial Dişli Polat Bevel Dişleri, ajaýyp eşik garşylygyny görkezýär we amaly talap etmek üçin ideal edýär.Qualityokary hilli 20CrMnTiH polatdan ýasalan bu kelleli dişli agyr ýüklere garşy durmak we yzky diferensial ulgamlarda ygtybarly öndürijilik üpjün etmek üçin işlenip düzülendir.Poladyň özboluşly düzümi, kyn şertlerde-de könelmegi we ýyrtylmagyny azaldyp, berkligi üpjün edýär.Takyk önümçilik prosesi, rahat işlemegi we netijeli elektrik geçirijisini hödürleýän dişli netijelere getirýär.Könelişme garşylygyna ünsi jemläp, bu dişli enjamlar arka diferensial ulgamlaryň uzak ömrüne we ygtybarlylygyna goşant goşýar, bu berklik birinji orunda durýan programmalar üçin ygtybarly saýlama bolýar.

 • Takyk ýasalan göni tekiz dişli

  Takyk ýasalan göni tekiz dişli

  Netijelilik üçin döredilen göni gönümel konfigurasiýa güýç geçirişini güýçlendirýär, sürtülmäni azaldýar we işleýşini üpjün edýär.Döwrebap ýasama tehnologiýasyny ulanyp, iň ýokary takyklyk bilen öndürilen önümiň kemsiz we birmeňzeş bolmagy kepillendirilýär.Takyk hereketlendirilen diş profilleri, könelmegi we sesi azaltmak bilen, güýçli energiýa geçirijiligini ýokarlandyryp, iň ýokary aragatnaşygy üpjün edýär.Takyklyk we ygtybarlylyk möhüm bolan awtoulagdan başlap, senagat tehnikasyna çenli dürli pudaklar üçin amatly.

 • 90 derejeli takyk tabşyrmak üçin ýokary güýçli göni tekiz dişli enjamlar

  90 derejeli takyk tabşyrmak üçin ýokary güýçli göni tekiz dişli enjamlar

  -Okary güýçGöni dişli dişliygtybarly we takyk 90 dereje geçirişini üpjün etmek üçin niýetlenendir.Bu dişli enjamlar ýokary hilli öndürildi45 # Polat,güýçli we çydamly edýär.Elektrik geçirijisinde iň ýokary netijeliligi we takyklygy üpjün etmek üçin takyk işlenip düzülendir.Bu kelleli dişli enjamlar, takyk we ygtybarly 90 dereje geçirişini talap edýän dürli önümçilik goşundylarynda ulanmak üçin amatly we amatly işlemegini üpjün edýär.

 • C45 # Ygtybarly 90 dereje geçirmek üçin ýokary hilli göni tekiz dişli enjamlar

  C45 # Ygtybarly 90 dereje geçirmek üçin ýokary hilli göni tekiz dişli enjamlar

  C45 # Premium hiliGöni dişli dişlitakyk 90 dereje elektrik geçirijisi üçin döredilen hünärmenlerdir.Iň ýokary derejeli C45 # polatdan peýdalanyp gurlan bu dişli enjamlar, hatda iň talap edilýän programmalarda-da uzak möhletli işlemegi üpjün edip, ajaýyp berkligi we güýji bilen öwünýär.Bilengöni bevel dizaýny, bu dişli enjamlar ygtybarly güýç geçirişini üpjün edýär, bu bolsa dürli gurallar, şol sanda maşyn gurallary, agyr enjamlar we ulaglar üçin iň amatly saýlawy edýär.Olaryň takyk in engineeringenerligi we premium materiallary ygtybarly, yzygiderli öndürijiligi üpjün edýär, ygtybarlylygy birinji orunda durýan önümçilik goşundylary üçin ajaýyp saýlama edýär.Umuman aýdanyňda, bu dişli enjamlar ýokary hilli, ygtybarly elektrik geçiriji komponentlerini gözleýänler üçin iň ýokary çözgütdir.

 • Gurluşyk enjamlary üçin göni bevel dişli toplum

  Gurluşyk enjamlary üçin göni bevel dişli toplum

  Bu göni bevel dişli toplum, ýokary güýçli we çydamlylygy talap edýän agyr gurluşyk tehnikalarynda ulanmak üçin niýetlenendir.Dişli enjamlar ýokary hilli materiallardan ýasalýar we agyr şertlerde optimal işlemek üçin takyk işlenýär.Diş profili, güýçli elektrik geçirişini we rahat işlemegini üpjün edýär, gurluşyk enjamlarynda we tehnikalarynda ulanmak üçin amatly edýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2