• DIN6 uly Daşarky halka dişli

  DIN6 uly Daşarky halka dişli

  DIN6 takyklygy bilen uly daşarky halka dişli, takyk we ygtybarly işlemek möhüm bolan ýokary öndürijilikli dişli gutularda ulanylar.Bu dişli enjamlar köplenç ýokary tork we rahat işlemegi talap edýän programmalarda ulanylýar.

 • DIN6 uly Içerki halka dişli

  DIN6 uly Içerki halka dişli

  DIN 6 uly içki halka dişli, adatça içki dişli uly halka dişli bolar.Bu, dişleriň daşyndan däl-de, halkanyň içki töwereginde ýerleşýändigini aňladýar.Içerki halka dişli enjamlar, köplenç giňişlik çäklendirmeleri ýa-da belli bir in engineeringenerçilik talaplary bu konfigurasiýany talap edýän dişli guty dizaýnlarynda ulanylýar.

 • DIN6 Senagat dişli gutusynda ulanylýan uly ýylmaýjy halka dişli

  DIN6 Senagat dişli gutusynda ulanylýan uly ýylmaýjy halka dişli

  Üzükli dişli, içki gyrasyndaky dişli tegelek dişli.Özboluşly dizaýny, aýlaw hereketini geçirmek zerur bolan dürli programmalar üçin amatly edýär.

  Üzükli dişli dişli gutularyň we dürli enjamlarda, şol sanda senagat enjamlary, gurluşyk tehnikasy we oba hojalyk ulaglary üçin aýrylmaz böleklerdir.Kuwwaty netijeli geçirmäge kömek edýärler we dürli programmalar üçin zerur bolanda tizligi azaltmaga ýa-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

 • Uly senagat dişli gutusynda ulanylýan Annulus dişli dişli

  Uly senagat dişli gutusynda ulanylýan Annulus dişli dişli

  Annulus dişli, halka dişli diýlip hem atlandyrylýar, içki gyrasynda dişli tegelek dişli.Özboluşly dizaýny, aýlaw hereketini geçirmek zerur bolan dürli programmalar üçin amatly edýär.

  Annulus dişli dişli gutularyň we dürli enjamlarda, şol sanda senagat enjamlarynda, gurluşyk tehnikalarynda we oba hojalyk ulaglarynda aýrylmaz böleklerdir.Kuwwaty netijeli geçirmäge kömek edýärler we dürli programmalar üçin zerur bolanda tizligi azaltmaga ýa-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

 • Düşnüksiz öndürijilik üçin içerki dişli üweýji

  Düşnüksiz öndürijilik üçin içerki dişli üweýji

  Içerki enjamlar köplenç halka dişli diýilýär, esasan planetar dişli gutularda ulanylýar.Üzükli dişli, planeta dişli geçirişinde planeta göterijisi bilen birmeňzeş okdaky içki dişlini aňladýar.Geçiriş funksiýasyny bermek üçin ulanylýan geçiriş ulgamynyň esasy düzüm bölegi.Daşarky dişler bilen flanes ýarym birikdirilişinden we birmeňzeş dişli içki dişli halkadan ybarat.Esasan motor geçiriş ulgamyny işe girizmek üçin ulanylýar.Içerki esbaplar, şekillendirmek, gygyrmak, typmak, üwemek arkaly işlenip bilner.

 • Planeta dişli gutusy üçin içerki aýlaw halkasy

  Planeta dişli gutusy üçin içerki aýlaw halkasy

  Dikligine içerki halka dişli kuwwatly typmak senetleri tarapyndan öndürildi, Kiçijik modully içki halka dişleri üçin köplenç broşka we üwemek ýerine güýç sürmegi maslahat berýäris, sebäbi güýçli typmak has durnukly we ýokary netijeliligi bar, 2-3 minut gerek bir dişli, takyklygy ýylylyk bejergisinden öň ISO5-6 we ýylylyk bejergisinden soň ISO6 bolup biler.

  Modul: 0.45

  Dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklygy: DIN6

 • Robotika it üçin kiçi halka enjamlary

  Robotika it üçin kiçi halka enjamlary

  Güýç we tork geçirmek üçin beýleki dişli enjamlar bilen meşgullanýan robot itiň hereketlendirijisinde ýa-da geçiriş ulgamynda ulanylýan kiçi göwrümli halka dişli.
  Robot itindäki kiçi halka dişli, hereketlendirijini aýlanmak ýa-da ylgamak ýaly herekete öwürmek üçin zerurdyr.

 • Planeta dişli gutusynda ulanylýan goşa içki halka dişli

  Planeta dişli gutusynda ulanylýan goşa içki halka dişli

  Planetalar üçin dişli ulgam, gün dişli halkasy diýlip hem atlandyrylýar.Planeta dişli ulgamlary, dürli tizlik derejelerine we tork netijelerine ýetmäge mümkinçilik berýän tertipde düzülen köp sanly dişli.Planeta halkasy dişli bu ulgamyň merkezi bölegidir we beýleki dişli enjamlar bilen täsiri mehanizmiň umumy işlemegine goşant goşýar.

 • Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  Highokary takyklykly dişli DIN6 içerki dik dişli jaý

  DIN6, içki dikligine degişli enjamlaryň takyklygydyr.Adatça ýokary takyklygy kanagatlandyrmagyň iki ýoly bar.

  1) Içerki enjamlar üçin hobbing + üwemek

  2) Içerki enjamlar üçin güýçli typmak

  Şeýle-de bolsa, içerki içerki dik enjamlar üçin hobbi işlemek aňsat däl, şonuň üçin adatça ýokary takyklygy we ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin güýç sürmek bilen meşgullanarys. Uly içerki dik enjamlar üçin hobbing we üweýiş usulyny ulanarys.Güýç sürmekden ýa-da üwemekden soň, 42CrMo ýaly orta karton polat gatylygy we garşylygy ýokarlandyrmak üçin nitrid eder.

 • Planeta dişli gutusy üçin içerki aýlaw halkasy

  Planeta dişli gutusy üçin içerki aýlaw halkasy

  Dikligine içerki halka dişli kuwwatly typmak senetleri tarapyndan öndürildi, Kiçijik modully içki halka dişleri üçin köplenç broşka we üwemek ýerine güýç sürmegi maslahat berýäris, sebäbi güýçli typmak has durnukly we ýokary netijeliligi bar, 2-3 minut gerek bir dişli, takyklygy ýylylyk bejergisinden öň ISO5-6 we ýylylyk bejergisinden soň ISO6 bolup biler.

  Modul 0.8, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklygy: DIN6

 • Robotiki dişli guty üçin dik halkaly dişli jaý

  Robotiki dişli guty üçin dik halkaly dişli jaý

  Bu dik halkaly dişli jaýlar robot dişli gutularda ulanyldy, Helical halka dişli enjamlar, adatça, planeta dişli hereketlendirijileri we dişli birikdirmeler bilen baglanyşykly programmalarda ulanylýar.Planeta dişli mehanizmleriniň üç esasy görnüşi bar: planetar, gün we planeta.Giriş we çykyş hökmünde ulanylýan şahalaryň görnüşine we re modeimine baglylykda, dişli gatnaşyklarda we aýlanma ugurlarynda köp üýtgeşmeler bolýar.

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklygy: DIN6

 • Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Planetalary azaldýanlar üçin dik içerki dişli jaý

  Bu dikligine içerki dişli jaýlar, planetar reduktorynda ulanyldy.Modul 1, dişler: 108

  Material: 42CrMo plus QT,

  Atylylygy bejermek: Nitriding

  Takyklygy: DIN6

12Indiki>>> Sahypa 1/2