• Takyklyk Dişli dişli gutyda ulanylýan üwürmek arkaly Helical dişli

  Takyklyk Dişli dişli gutyda ulanylýan üwürmek arkaly Helical dişli

  Takyk dikligine dişli, netijeliligi we işleýşi bilen tanalýan dik dişli gutulardaky möhüm komponentlerdir.Öwürmek, ýokary takyklykly dik dişli önüm öndürmek, berk çydamlylygy we ajaýyp üstüň gutarmagyny üpjün etmek üçin umumy önümçilik prosesi.

  Öwürmek arkaly takyk Helical Dişleriň esasy aýratynlyklary:

  1. Material: Adatça berkligi we berkligi üpjün etmek üçin, gaty polat ýa-da gaty polat ýaly ýokary hilli polat erginlerinden ýasalýar.
  2. Önümçilik prosesi:
   • Öwürmek: Ilki gödek işlenip taýýarlanylandan soň, dişli dişler takyk ölçeglere we ýokary hilli üstüň gutarmagyna ýetýär.Taşlama berk çydamlylygy üpjün edýär we dişli gutydaky sesleri we titremäni peseldýär.
  3. Takyklyk derejesi: Programmanyň talaplaryna baglylykda köplenç DIN6 ýa-da has ýokary standartlara laýyk gelýän ýokary takyklyk derejelerine ýetip biler.
  4. Diş profili: Dişli dişler dişli ok bilen bir burçda kesilýär, dişli dişli bilen deňeşdirilende has ýumşak we has rahat işleýär.Gelix burçy we basyş burçy öndürijiligi optimizirlemek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.
  5. “Surface Finish”: üweýiş, sürtülmäni we könelmegi azaltmak üçin zerur bolan ajaýyp ýerüsti görnüşi üpjün edýär, şeýlelik bilen dişli işleýiş möhletini uzaldýar.
  6. Goýmalar: highokary netijelilik we ygtybarlylyk zerur bolan awtoulag, aerokosmos, senagat tehnikasy we robot ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.
 • Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli hobbi

  Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli hobbi

  Dikligine süýşüriji dişli, dik we spur dişli aýratynlyklaryny birleşdirýän dişli görnüşdir.Dişli dişli dişli okuň göni we parallel dişleri bar, dik dişli dişli bolsa dişli okunyň töwereginde gelix görnüşinde burçlanan dişleri bar.

  Dişli dişli dişli dişler dik dişli ýaly burçly, ýöne dişli ok ýaly paralel dişli ýaly kesilýär.Bu dizaýn, göni dişli dişliler bilen deňeşdirilende, sesleriň we titremäni azaldýan dişli enjamlaryň arasynda has ýumşak gatnaşygy üpjün edýär.Helical spur dişli, adatça awtoulag geçirişlerinde we senagat tehnikalarynda rahat we asuda işlemek isleýän programmalarda ulanylýar.Loadük paýlanyşy we adaty hereketlendirijilere garanyňda elektrik geçiriş netijeliligi taýdan artykmaçlyklary hödürleýärler.

 • Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli

  Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli

  Dikli dişli gutyda, dik duran dişli dişli esasy komponent.Ine, bu dişli bölekleriň döwülmegi we dikligine gutujykdaky roly:

  1. Helical dişli enjamlar: Helical dişli dişli dişli silindr görnüşli dişli bolup, dişli okuna bir burçda kesilýär.Bu burç diş profilinde gelix görnüşini döredýär, şonuň üçin “dik” adyny alýar.Dik dişli dişleri tekiz we üznüksiz çekmek bilen parallel ýa-da kesişýän şahalaryň arasynda hereket we güýji geçirýär.Gelix burçy dişleri ýuwaş-ýuwaşdan çekmäge mümkinçilik berýär, netijede göni kesilen dişli dişliler bilen deňeşdirilende az ses we yrgyldy bolýar.
  2. Spur dişli: Dişli dişli, dişli okuna göni we parallel dişli dişli iň ýönekeý görnüş.Paralel şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirýärler we aýlaw hereketini geçirmekde ýönekeýligi we täsirliligi bilen tanalýarlar.Şeýle-de bolsa, dişleriň duýdansyz gatnaşygy sebäpli dik dişli enjamlar bilen deňeşdirilende has köp ses we titremäni döredip biler.
 • Helical Dişli gutular

  Helical Dişli gutular

  Dikli dişli toplumlar, tekiz işleýşi we ýokary ýükleri dolandyrmak ukyby sebäpli köplenç dik dişli gutularda ulanylýar.Güýç we hereketi geçirmek üçin birleşýän dik dişli iki ýa-da has köp dişli.

  Dikeldiş dişli hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende sesiň peselmegi we yrgyldy ýaly artykmaçlyklary hödürleýär, olary asuda işlemek möhüm bolan programmalar üçin amatly edýär.Şeýle hem, deňeşdirip boljak ululykdaky dişli dişlerden has ýokary ýük geçirmek ukyby bilen tanalýarlar.

 • Oba hojalygynda ulanylýan takyk dik gurallar

  Oba hojalygynda ulanylýan takyk dik gurallar

  Bu dik enjamlar oba hojalygynyň enjamlarynda ulanyldy.

  Ine, ähli önümçilik prosesi:

  1) Çig mal  8620H ýa-da 16MnCr5

  1) Galplyk

  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy

  3) Gödek öwrüm

  4) öwrümi tamamlaň

  5) Dişli gurnama

  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi

  7) Atylan partlama

  8) OD we üwürmek

  9) Dişli dişli ýylmaýjy

  10) Arassalamak

  11) Bellik

  12) Gap we ammar

 • Moumşak işlemek üçin takyk silindr dişli

  Moumşak işlemek üçin takyk silindr dişli

  Silindr görnüşli dişliler, netijeliligi, ýönekeýligi we köp taraplylygy bilen tanalýan mehaniki güýç geçiriji ulgamlarda möhüm komponentlerdir.Bu dişli enjamlar paralel ýa-da kesişýän şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirmek üçin birleşýän silindr şekilli dişlerden durýar.

  Silindr görnüşli dişli enjamlaryň esasy artykmaçlyklaryndan biri, elektrik geçirijisinden başlap, senagat tehnikasyna çenli köp sanly amaly ýerine ýetirmek üçin güýji rahat we asuda geçirmek ukybydyr.Dürli dişli, dik dişli we goşa dik dişli ýaly dürli konfigurasiýalarda bar, hersi amaly talaplara baglylykda özboluşly artykmaçlyklary hödürleýär.

 • Dikli dişli gutyda ulanylýan dik gurallar

  Dikli dişli gutyda ulanylýan dik gurallar

  Helical dişler, helikoid dişli silindr görnüşli dişli görnüşdir.Bu dişli enjamlar, dürli mehaniki ulgamlarda rahat we netijeli işlemegi üpjün edip, paralel ýa-da parallel däl şahalaryň arasynda güýç geçirmek üçin ulanylýar.Dik dişler dişli ýüzüne gelix görnüşinde burçlanýar, bu dişleriň ýuwaş-ýuwaşdan işlemegine mümkinçilik berýär, netijede dişli dişler bilen deňeşdirilende has ýumşak we asuda işleýär.

  Dik dişli dişleriň arasyndaky aragatnaşygyň ýokarlanmagy, titremäniň we sesiň peselmegi bilen has amatly işlemek we paralel däl şahalaryň arasynda hereket geçirmek ukyby sebäpli has köp ýük göterijilik ukyby ýaly birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Bu dişli enjamlar, adatça, awtoulag geçirijilerinde, senagat tehnikalarynda we tekiz we ygtybarly elektrik geçirijisi zerur bolan beýleki programmalarda ulanylýar.

 • Oba hojalygynda ulanylýan takyk dişli enjamlar

  Oba hojalygynda ulanylýan takyk dişli enjamlar

  Bu hereketlendiriji enjamlar oba hojalygynyň enjamlarynda ulanyldy.

  Ine, ähli önümçilik prosesi:

  1) Çig mal  8620H ýa-da 16MnCr5

  1) Galplyk

  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy

  3) Gödek öwrüm

  4) öwrümi tamamlaň

  5) Dişli gurnama

  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi

  7) Atylan partlama

  8) OD we üwürmek

  9) Dişli dişli ýylmaýjy

  10) Arassalamak

  11) Bellik

  12) Gap we ammar

 • Dikli dişli gutyda ulanylýan dik enjamlar

  Dikli dişli gutyda ulanylýan dik enjamlar

  Bu dik dişli, aşakdaky ýaly spesifikasiýalary bolan dik dişli gutyda ulanyldy:

  1) Çig mal 40CrNiMo

  2) atylylyk bejergisi: Nitriding

  3) Modul / Diş: 4/40

 • Helical Dişli gutular

  Helical Dişli gutular

  Dikli dişli toplumlar, tekiz işleýşi we ýokary ýükleri dolandyrmak ukyby sebäpli köplenç dik dişli gutularda ulanylýar.Güýç we hereketi geçirmek üçin birleşýän dik dişli iki ýa-da has köp dişli.

  Dikeldiş dişli hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende sesiň peselmegi we yrgyldy ýaly artykmaçlyklary hödürleýär, olary asuda işlemek möhüm bolan programmalar üçin amatly edýär.Şeýle hem, deňeşdirip boljak ululykdaky dişli dişlerden has ýokary ýük geçirmek ukyby bilen tanalýarlar.

 • Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan dik enjamlar

  Oba hojalygy enjamlarynda ulanylýan dik enjamlar

  Bu dik enjam, oba hojalygynyň enjamlarynda ulanyldy.

  Ine, ähli önümçilik prosesi:

  1) Çig mal  8620H ýa-da 16MnCr5

  1) Galplyk

  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy

  3) Gödek öwrüm

  4) öwrümi tamamlaň

  5) Dişli gurnama

  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi

  7) Atylan partlama

  8) OD we üwürmek

  9) Dişli dişli ýylmaýjy

  10) Arassalamak

  11) Bellik

  12) Gap we ammar

 • Planeta dişli gutusynda ulanylýan dik planeta enjamlary

  Planeta dişli gutusynda ulanylýan dik planeta enjamlary

  Bu Helical dişli planeta dişli gutusynda ulanyldy.

  Ine, ähli önümçilik prosesi:

  1) Çig mal  8620H ýa-da 16MnCr5

  1) Galplyk

  2) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy

  3) Gödek öwrüm

  4) öwrümi tamamlaň

  5) Dişli gurnama

  6) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi

  7) Atylan partlama

  8) OD we üwürmek

  9) Dişli dişli ýylmaýjy

  10) Arassalamak

  11) Bellik

  12) Gap we ammar

12Indiki>>> Sahypa 1/2