• oba hojalygynda ulanylýan gönümel dişli enjamlar

  oba hojalygynda ulanylýan gönümel dişli enjamlar

  Göni dişli dişli enjamlar, esasanam traktorlar, oba hojalygynyň tehnikasynyň geçiriş ulgamynda möhüm elementdir.Elektrik toguny tygşytly we rahat geçirmegi üpjün edip, hereketlendirijiden tigirlere geçirmek üçin niýetlenendir.Göni dişli dişli enjamlaryň ýönekeýligi we täsirliligi, olary oba hojalygynyň tehnikalarynyň berk talaplary üçin oňaýly edýär.Bu dişli önümler, oba hojalygynda köplenç duş gelýän agyr şertlerde gönüden-göni önümçilik prosesine we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýän göni dişleri bilen häsiýetlendirilýär.

 • oba hojalygy üçin gönümel enjamlar

  oba hojalygy üçin gönümel enjamlar

  Göni burçly dişli enjamlar, dürli ekerançylyk enjamlarynda köplenç talap edilýän dogry burçlarda elektrik energiýasyny netijeli geçirmek ukyby sebäpli oba hojalygynda möhüm rol oýnap biler.Göni kelleli dişli enjamlaryň köp taraplydygyna we dürli oba hojalygynyň goşundylarynda tapylýandygyna garamazdan, aýratyn ulanylyş tehnikanyň talaplaryna we ýerine ýetirilýän meselelere baglydyr.Oba hojalygynyň tehnikasy üçin bu dişli enjamlaryň optimizasiýasy köplenç sesini azaltmaga, gollara garşylygy ýokarlandyrmaga we has ýumşak we asuda işlemegi üpjün etmek üçin aragatnaşyk gatnaşyklaryny gowulaşdyrmaga gönükdirilendir.

 • Elektrik gurallary üçin göni dişli enjamlar

  Elektrik gurallary üçin göni dişli enjamlar

  Göni dişli dişli enjamlar, 90 gradus burçda kesişýän şahalaryň arasynda güýç we hereketi geçirmek üçin köplenç elektrik gurallarynda ulanylýan mehaniki komponentiň bir görnüşidir.Siziň bilen paýlaşmak isleýän bu möhüm nokatlarym: Dizaýn, funksiýa, material, önümçilik, tehniki hyzmat, amaly programmalar, artykmaçlyklar we kemçilikler.Bu barada anyk maglumat gözleýän bolsaňyznädipelektrik gurallary üçin gönüden-göni dişli enjamlary dizaýn etmek, saýlamak ýa-da goldamak, ýa-da belli bir programmaňyz bar bolsa, has giňişleýin maglumat bermäge arkaýyn boluň, men size has köp kömek edip bilerin.

 • Gleason bevel dişli toplum

  Gleason bevel dişli toplum

  Lýuks awtoulag bazary üçin “Gleason” bevel dişleri, çylşyrymly agram paýlanyşy we “çekmek” däl-de, “iteklemek” usuly sebäpli iň amatly çekiş üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dwigatel uzynlygyna gurnalan we el bilen ýa-da awtomatiki geçiriş arkaly hereketlendiriji wilka birikdirilýär.Soňra aýlanma, hereketlendiriji güýç üçin yzky tigirleriň ugry bilen deňleşmek üçin ofset bevel dişli toplumy, esasanam gipoid dişli toplum arkaly iberilýär.Bu gurnama, kaşaň ulaglarda öndürijiligi we işlemegi üpjün edýär.

 • Garşylykly dişli dişli

  Garşylykly dişli dişli

  Bu dişliler könelmäge çydamly 20CrMnTi materialdan ýasalyp, 58-62HRC gatylygy bilen karburizasiýa edildi.Bu ýöriteleşdirilen bejergi, dişli eşiklere garşylygy ýokarlandyrýar we magdançylyk işlerinde giňden ýaýran agyr şertler üçin has amatly bolýar.

  M13.9 Z89 dişli döwüjiler, konweýerler we beýleki agyr tehnika bölekleri ýaly dürli magdan enjamlarynda giňden ulanylýar.Olaryň ygtybarly we çydamly dizaýny, abraziw materiallaryň we ýowuz iş gurşawynyň öňünde iň oňat öndürijiligi üpjün edýär.

 • robot üçin sprial bevel enjamlary

  robot üçin sprial bevel enjamlary

  Robot programmalary üçin niýetlenen bevel dişli, köplenç ýokary takyklygy, ygtybarlylygy we çydamlylygy talap edýän robot ulgamlarynyň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülendir. Şonuň üçin bu ýokary takyklyk, netijelilik we çydamlylyk üçin ýöriteleşdirilen komponentlerdir.Olar robot ulgamlarynyň aýrylmaz bölegi bolup, köp sanly programma üçin zerur bolan takyk we ygtybarly hereketi dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

 • ýokary hilli sprial bevel dişli toplum

  ýokary hilli sprial bevel dişli toplum

  Loadokary ýük göterijiligi bilen ýokary hilli sprial bevel dişli: ýokary tork ýüklerini dolandyrmaga ukyply; uzak hyzmat ömri: çydamly materiallaryň ulanylmagy we ýylylyk bejergisi sebäpli; pes ses işleýşi: spiral dizaýny iş wagtynda sesi peseldýär, ýokary netijelilik: dişleriň tekiz çekilmegi ýokary geçiriş netijeliligine we ygtybarlylygyna eltýär: takyk önümçilik yzygiderli öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.

   

 • Awtoulaglar üçin gleason bevel dişli

  Awtoulaglar üçin gleason bevel dişli

  Lýuks awtoulag bazary üçin “Gleason” bevel dişleri, çylşyrymly agram paýlanyşy we “çekmek” däl-de, “iteklemek” usuly sebäpli iň amatly çekiş üpjün etmek üçin niýetlenendir.Dwigatel uzynlygyna gurnalan we el bilen ýa-da awtomatiki geçiriş arkaly hereketlendiriji wilka birikdirilýär.Soňra aýlanma, hereketlendiriji güýç üçin yzky tigirleriň ugry bilen deňleşmek üçin ofset bevel dişli toplumy, esasanam gipoid dişli toplum arkaly iberilýär.Bu gurnama, kaşaň ulaglarda öndürijiligi we işlemegi üpjün edýär.

 • Spiral bevel dişli

  Spiral bevel dişli

  “Gleason” bevel enjamlary, esasanam DINQ6 warianty, sement öndürmek amallarynyň bitewiligini we netijeliligini saklamak üçin linçpin bolup durýar.Onuň berkligi, berkligi we güýji netijeli geçirmek ukyby sement pudagynda tehnikanyň kadaly işlemegine goşant goşýan möhüm faktorlardyr.Ygtybarly elektrik geçirijisini üpjün etmek bilen, dişli sement önümçiligine gatnaşýan dürli enjamlaryň netijeli we yzygiderli işlemegini üpjün edýär, netijede tutuş önümçilik prosesiniň umumy ygtybarlylygyny we öndürijiligini ýokarlandyrýar.Şeýlelik bilen, “Gleason” bevel enjamlary sement senagatynyň ýokary ygtybarlylygy we öndürijiligi saklamak ugrundaky tagallalaryna goldaw bermekde aýrylmaz rol oýnaýar.

 • Bevel Dear DINQ6

  Bevel Dear DINQ6

  18CrNiMo7-6 polatdan ýasalan Gleason bevel dişli, DINQ6, sement senagatynyň tehnikasynda özeni bolup durýar.Agyr işlere mahsus bolan berk şertlere çydamak üçin döredilen bu enjam, çydamlylygy we uzak ömri alamatlandyrýar.Onuň oýlanyşykly dizaýny, sement önümçiliginde ulanylýan dürli enjamlaryň işleýşini optimallaşdyryp, bökdençsiz elektrik geçirişini ýeňilleşdirýär.Gleason bevel enjamlary, aýrylmaz komponent hökmünde sement öndürmek prosesleriniň bitewiligini we netijeliligini goldaýar, bu pudagyň ygtybarlylygyny we öndürijiligini ýokarlandyrmakdaky ähmiýetini görkezýär.

 • pilotsyz enjamlar üçin gleason bevel enjamlary

  pilotsyz enjamlar üçin gleason bevel enjamlary

  Spiral bevel dişli ýa-da konusly arka dişli diýlip hem atlandyrylýan Gleason bevel dişli, konus dişli aýratyn görnüşidir.Olaryň tapawutly aýratynlygy, dişli dişiň üstü, diş çyzygy bolan tegelek ýaýda pyçak konusynyň üstü bilen kesişmegidir.Bu dizaýn, “Gleason” bevel dişli ýokary tizlikli ýa-da agyr ýükli geçiriş programmalarynda ajaýyp işlemäge mümkinçilik berýär, beýleki programmalar bilen bir hatarda awtoulag yzky ok diferensial dişli we paralel dik dişli reduktorlarda köplenç ulanylýar.

   

 • gleason bevel dişli

  gleason bevel dişli

  Spiral bevel dişli ýa-da konusly arka dişli diýlip hem atlandyrylýan Gleason bevel dişli, konus dişli aýratyn görnüşidir.Olaryň tapawutly aýratynlygy, dişli dişiň üstü, diş çyzygy bolan tegelek ýaýda pyçak konusynyň üstü bilen kesişmegidir.Bu dizaýn, “Gleason” bevel dişli ýokary tizlikli ýa-da agyr ýükli geçiriş programmalarynda ajaýyp işlemäge mümkinçilik berýär, beýleki programmalar bilen bir hatarda awtoulag yzky ok diferensial dişli we paralel dik dişli reduktorlarda köplenç ulanylýar.

   

123456Indiki>>> Sahypa 1/9