• gaýykda ulanylýan göni kelleli dişli

  gaýykda ulanylýan göni kelleli dişli

  Köplenç ýönekeý “dişli” diýlip atlandyrylýan silindr görnüşli dişli toplum, aýlanýan şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirmek üçin birleşýän dişleri bolan iki ýa-da has köp silindr görnüşli dişli.Bu dişli dişli gutular, awtoulag geçirijileri, senagat tehnikasy we başgalar ýaly dürli mehaniki ulgamlarda möhüm komponentlerdir.

  Silindr görnüşli dişli toplumlar köp sanly mehaniki ulgamlarda köpugurly we möhüm komponentler bolup, köp sanly programmalarda netijeli güýç geçirişini we hereketi dolandyrmagy üpjün edýär.

 • Senagat dişli gutularynda ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Senagat dişli gutularynda ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Köplenç ýönekeý “dişli” diýlip atlandyrylýan silindr görnüşli dişli toplum, aýlanýan şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirmek üçin birleşýän dişleri bolan iki ýa-da has köp silindr görnüşli dişli.Bu dişli dişli gutular, awtoulag geçirijileri, senagat tehnikasy we başgalar ýaly dürli mehaniki ulgamlarda möhüm komponentlerdir.

  Silindr görnüşli dişli toplumlar köp sanly mehaniki ulgamlarda köpugurly we möhüm komponentler bolup, köp sanly programmalarda netijeli güýç geçirişini we hereketi dolandyrmagy üpjün edýär.

 • Takyklyk Dişli dişli gutyda ulanylýan üwürmek arkaly Helical dişli

  Takyklyk Dişli dişli gutyda ulanylýan üwürmek arkaly Helical dişli

  Takyk dikligine dişli, netijeliligi we işleýşi bilen tanalýan dik dişli gutulardaky möhüm komponentlerdir.Öwürmek, ýokary takyklykly dik dişli önüm öndürmek, berk çydamlylygy we ajaýyp üstüň gutarmagyny üpjün etmek üçin umumy önümçilik prosesi.

  Öwürmek arkaly takyk Helical Dişleriň esasy aýratynlyklary:

  1. Material: Adatça berkligi we berkligi üpjün etmek üçin, gaty polat ýa-da gaty polat ýaly ýokary hilli polat erginlerinden ýasalýar.
  2. Önümçilik prosesi:
   • Öwürmek: Ilki gödek işlenip taýýarlanylandan soň, dişli dişler takyk ölçeglere we ýokary hilli üstüň gutarmagyna ýetýär.Taşlama berk çydamlylygy üpjün edýär we dişli gutydaky sesleri we titremäni peseldýär.
  3. Takyklyk derejesi: Programmanyň talaplaryna baglylykda köplenç DIN6 ýa-da has ýokary standartlara laýyk gelýän ýokary takyklyk derejelerine ýetip biler.
  4. Diş profili: Dişli dişler dişli ok bilen bir burçda kesilýär, dişli dişli bilen deňeşdirilende has ýumşak we has rahat işleýär.Gelix burçy we basyş burçy öndürijiligi optimizirlemek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.
  5. “Surface Finish”: üweýiş, sürtülmäni we könelmegi azaltmak üçin zerur bolan ajaýyp ýerüsti görnüşi üpjün edýär, şeýlelik bilen dişli işleýiş möhletini uzaldýar.
  6. Goýmalar: highokary netijelilik we ygtybarlylyk zerur bolan awtoulag, aerokosmos, senagat tehnikasy we robot ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.
 • DIN6 uly Daşarky halka dişli

  DIN6 uly Daşarky halka dişli

  DIN6 takyklygy bilen uly daşarky halka dişli, takyk we ygtybarly işlemek möhüm bolan ýokary öndürijilikli dişli gutularda ulanylar.Bu dişli enjamlar köplenç ýokary tork we rahat işlemegi talap edýän programmalarda ulanylýar.

 • DIN6 uly Içerki halka dişli

  DIN6 uly Içerki halka dişli

  DIN 6 uly içki halka dişli, adatça içki dişli uly halka dişli bolar.Bu, dişleriň daşyndan däl-de, halkanyň içki töwereginde ýerleşýändigini aňladýar.Içerki halka dişli enjamlar, köplenç giňişlik çäklendirmeleri ýa-da belli bir in engineeringenerçilik talaplary bu konfigurasiýany talap edýän dişli guty dizaýnlarynda ulanylýar.

 • DIN6 Senagat dişli gutusynda ulanylýan uly ýylmaýjy halka dişli

  DIN6 Senagat dişli gutusynda ulanylýan uly ýylmaýjy halka dişli

  Üzükli dişli, içki gyrasyndaky dişli tegelek dişli.Özboluşly dizaýny, aýlaw hereketini geçirmek zerur bolan dürli programmalar üçin amatly edýär.

  Üzükli dişli dişli gutularyň we dürli enjamlarda, şol sanda senagat enjamlary, gurluşyk tehnikasy we oba hojalyk ulaglary üçin aýrylmaz böleklerdir.Kuwwaty netijeli geçirmäge kömek edýärler we dürli programmalar üçin zerur bolanda tizligi azaltmaga ýa-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

 • Uly senagat dişli gutusynda ulanylýan Annulus dişli dişli

  Uly senagat dişli gutusynda ulanylýan Annulus dişli dişli

  Annulus dişli, halka dişli diýlip hem atlandyrylýar, içki gyrasynda dişli tegelek dişli.Özboluşly dizaýny, aýlaw hereketini geçirmek zerur bolan dürli programmalar üçin amatly edýär.

  Annulus dişli dişli gutularyň we dürli enjamlarda, şol sanda senagat enjamlarynda, gurluşyk tehnikalarynda we oba hojalyk ulaglarynda aýrylmaz böleklerdir.Kuwwaty netijeli geçirmäge kömek edýärler we dürli programmalar üçin zerur bolanda tizligi azaltmaga ýa-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

 • Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli hobbi

  Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli hobbi

  Dikligine süýşüriji dişli, dik we spur dişli aýratynlyklaryny birleşdirýän dişli görnüşdir.Dişli dişli dişli okuň göni we parallel dişleri bar, dik dişli dişli bolsa dişli okunyň töwereginde gelix görnüşinde burçlanan dişleri bar.

  Dişli dişli dişli dişler dik dişli ýaly burçly, ýöne dişli ok ýaly paralel dişli ýaly kesilýär.Bu dizaýn, göni dişli dişliler bilen deňeşdirilende, sesleriň we titremäni azaldýan dişli enjamlaryň arasynda has ýumşak gatnaşygy üpjün edýär.Helical spur dişli, adatça awtoulag geçirişlerinde we senagat tehnikalarynda rahat we asuda işlemek isleýän programmalarda ulanylýar.Loadük paýlanyşy we adaty hereketlendirijilere garanyňda elektrik geçiriş netijeliligi taýdan artykmaçlyklary hödürleýärler.

 • Senagat dişli gutularynda ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Senagat dişli gutularynda ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Köplenç ýönekeý “dişli” diýlip atlandyrylýan silindr görnüşli dişli toplum, aýlanýan şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirmek üçin birleşýän dişleri bolan iki ýa-da has köp silindr görnüşli dişli.Bu dişli dişli gutular, awtoulag geçirijileri, senagat tehnikasy we başgalar ýaly dürli mehaniki ulgamlarda möhüm komponentlerdir.

  Silindr görnüşli dişli toplumlar köp sanly mehaniki ulgamlarda köpugurly we möhüm komponentler bolup, köp sanly programmalarda netijeli güýç geçirişini we hereketi dolandyrmagy üpjün edýär.

 • Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli

  Dikli dişli gutyda ulanylýan Helical spur dişli

  Dikli dişli gutyda, dik duran dişli dişli esasy komponent.Ine, bu dişli bölekleriň döwülmegi we dikligine gutujykdaky roly:

  1. Helical dişli enjamlar: Helical dişli dişli dişli silindr görnüşli dişli bolup, dişli okuna bir burçda kesilýär.Bu burç diş profilinde gelix görnüşini döredýär, şonuň üçin “dik” adyny alýar.Dik dişli dişleri tekiz we üznüksiz çekmek bilen parallel ýa-da kesişýän şahalaryň arasynda hereket we güýji geçirýär.Gelix burçy dişleri ýuwaş-ýuwaşdan çekmäge mümkinçilik berýär, netijede göni kesilen dişli dişliler bilen deňeşdirilende az ses we yrgyldy bolýar.
  2. Spur dişli: Dişli dişli, dişli okuna göni we parallel dişli dişli iň ýönekeý görnüş.Paralel şahalaryň arasynda hereketi we güýji geçirýärler we aýlaw hereketini geçirmekde ýönekeýligi we täsirliligi bilen tanalýarlar.Şeýle-de bolsa, dişleriň duýdansyz gatnaşygy sebäpli dik dişli enjamlar bilen deňeşdirilende has köp ses we titremäni döredip biler.
 • Awiasiýada ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Awiasiýada ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplum

  Awiasiýada ulanylýan ýokary takyk silindr görnüşli dişli toplumlar, howpsuzlyk we öndürijilik ülňülerini saklamak bilen kritiki ulgamlarda ygtybarly we täsirli elektrik geçirişini üpjün edip, howa gämileriniň işiniň talaplaryna laýyk gelýär.

  Awiasiýada ýokary takyk silindr görnüşli dişliler, adatça garyndy polatlar, poslamaýan polatlar ýa-da titanium erginleri ýaly ösen materiallardan ýokary güýçli materiallardan ýasalýar.

  Önümçilik prosesi berk çydamlylyklara we ýokary derejeli gutarnykly talaplara ýetmek üçin hobbi, şekillendirmek, üwemek we saç syrmak ýaly takyk işleýiş usullaryny öz içine alýar.

 • Helical Dişli gutular

  Helical Dişli gutular

  Dikli dişli toplumlar, tekiz işleýşi we ýokary ýükleri dolandyrmak ukyby sebäpli köplenç dik dişli gutularda ulanylýar.Güýç we hereketi geçirmek üçin birleşýän dik dişli iki ýa-da has köp dişli.

  Dikeldiş dişli hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende sesiň peselmegi we yrgyldy ýaly artykmaçlyklary hödürleýär, olary asuda işlemek möhüm bolan programmalar üçin amatly edýär.Şeýle hem, deňeşdirip boljak ululykdaky dişli dişlerden has ýokary ýük geçirmek ukyby bilen tanalýarlar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6