• Lukmançylyk enjamlarynda ulanylýan gipoid bevel dişli elektrik tigirli oturgyç

  Lukmançylyk enjamlarynda ulanylýan gipoid bevel dişli elektrik tigirli oturgyç

  Elektrik kolýaskasy ýaly lukmançylyk enjamlarynda ulanylýan gipoid bevel dişli.Munuň sebäbi

  1. Gipoid dişli hereketlendiriji dişli oky, gipoid dişli spiral bevel dişli bilen tapawutlandyrýan esasy aýratynlyk bolan hereketlendiriji dişli okuna görä belli bir ofset bilen aşaklygyna ýapylýar.Bu aýratynlyk, belli bir ýerden arassalanmagyny üpjün etmek şertinde hereketlendiriji dişli dişli we geçiriji wilkanyň ýagdaýyny azaldyp biler, şeýlelik bilen ulagyň hereketlendiriş durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin peýdaly bedeniň we tutuş ulagyň agyrlyk merkezini peselder. .

  2.Gipoid dişli gowy iş durnuklylygyna eýe, dişli dişleriň egilmek güýji we aragatnaşyk güýji ýokary, şonuň üçin ses az we hyzmat ömri uzyn.

  3. Gipoid dişli işleýän mahaly, diş ýüzleriniň arasynda birneme uly süýşme bolýar we hereketi hem togalanýar, hem süýşýär.

 • Senagat robotlary üçin ýokary tizlikli gipoid dişli toplum

  Senagat robotlary üçin ýokary tizlikli gipoid dişli toplum

  Gipoid dişli toplumy köplenç senagat robotlarynda ulanylýar. 2015-nji ýyldan başlap, ýokary tizlikli gatnaşygy bolan ähli dişli bu uly öňe gidişlige ýetmek üçin degirmen öndürýän ilkinji öndüriji arkaly öndürilýär. Has ýokary takyklyk we has ýönekeý geçiş bilen önümlerimiz çalyşmak üçin iň gowy saýlawyňyz bolup hyzmat edýär. getirilen dişli enjamlar.

 • KM seriýaly tizligi azaltmakda ulanylýan gipoid spiral dişli

  KM seriýaly tizligi azaltmakda ulanylýan gipoid spiral dişli

  KM-seriýaly tizlik peseldijisinde ulanylýan gipoid dişli toplum.Ulanylan gipoid ulgamy, esasan, reduktoryň çylşyrymly gurluşy, durnuksyz işleýşi, kiçi bir basgançakly gatnaşygy, uly göwrümi, ygtybarsyz ulanylyşy, köp şowsuzlyklar, gysga ömri, ýokary ses, amatsyz sökmek we ýygnamak ýaly tehnologiýalarda bar bolan meseleleri çözýär. we amatsyz hyzmat etmek.Mundan başga-da, uly azalma gatnaşygy kanagatlandyrylan halatynda köp basgançakly geçiriş we pes netijelilik ýaly tehniki meseleler bar.