Gysga düşündiriş:

Buexmagdan enjamlarynda ternal spur dişli ulanyldy.Material: 20MnCr5, ýylylygy bejermek karburizasiýa, gatylygy 58-62HRC.M.iningEnjamlar, magdan gazyp almak we baýlaşdyrmak üçin gönüden-göni ulanylýan enjamlary, şol sanda dag magdanlaryny we peýdaly enjamlary öz içine alýan enjamlary aňladýar .Kon döwüjiler yzygiderli üpjün edýän şolardan biridir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu gazylyp alynýan dişli önümçilik prosesi aşakdaky ýaly:

1) Çig mal

2) Galplyk

3) heatingyladyşyň öňünden kadalaşmagy

4) Gödek öwrüm

5) öwrümi tamamlaň

6) Dişleri gysmak

7) 58-62HRC karburizasiýa ýylylyk bejergisi

8) Atylan partlama

9) OD we üwürmek

10) Dişli üweýji

11) Arassalamak

12) Bellik

13) Gap we ammar

Önümçilik prosesi:

galplaşdyrmak
söndürmek we gyzdyrmak
ýumşak öwrüm
güýmenje
ýylylygy bejermek
gaty öwrüm
üwürmek
synag

Önümçilik zawody:

1200 işgäri bilen enjamlaşdyrylan Hytaýyň iň gowy on kärhanasy jemi 31 oýlap tapyş we 9 patent aldy .Göçürilen önümçilik enjamlary, ýylylygy bejermek enjamlary, gözleg enjamlary. Çig maldan ahyryna çenli ähli amallar öýde, güýçli in engineeringenerçilik topary we ýokary hilli toparda geçirildi. we müşderiniň talaplaryndan has ýokary.

Önümçilik zawody

Silindr görnüşli dişli
Dişli hobbing, freze we şekil ussahanasy
Öwreniş ussahanasy
Öwürmek ussahanasy
belongear ýylylyk bejergisi

Barlag

“Brown & Sharpe” üç koordinatly ölçeg enjamy, “Colin Begg P100 / P65 / P26” ölçeg merkezi, “German Marl” silindr gurallary, Japanaponiýanyň çişlik synagy, Optiki Profiler, proýektor, uzynlygy ölçeýji maşyn we ş.m. ýaly öňdebaryjy gözleg enjamlary bilen enjamlaşdyrdyk. takyk we doly gözden geçirmek.

silindr görnüşli dişli barlag

Hasabat

Müşderini barlamak we tassyklamak üçin her iberişden ozal müşderiniň zerur hasabatlaryny bereris.

silindr görnüşli dişli (2)

Bukjalar

içki

Içki paket

Içerki (2)

Içki paket

Karton

Karton

agaç paket

Agaç paket

Wideo görkezişimiz

dag magdanlary we dişli dişli

kiçi göwrümli dişli motorly dişli we wertikal dişli

çep eli ýa-da sag eli dikligine dişli hobbi

Hobbing maşynynda dik dişli kesmek

dik dişli wilka

ýeke-täk dik dişli gurnama

Dişli dişli ýylmaýjy

16MnCr5 dik dişli we robot dişli gutularynda ulanylýan dik dişli

gurçuk tekeri we dik dişli hobbi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň