sahypa-banner

Köp bölekleritäze energiýa reduktorlaryweawtoulag enjamlaryTaslama diş dişlemesinden soň atylmagyny talap edýär, bu diş ýüzüniň hilini ýaramazlaşdyrar we hatda ulgamyň NVH işine täsir eder.Bu kagyz, ok atmagyň öňünden we soň dürli dişleniş prosesiniň şertleriniň we dürli bölekleriniň diş ýüzüniň çişligini öwrenýär.Netijeler, bölekleriň aýratynlyklaryna, ok atmagyň prosesi parametrlerine we beýleki faktorlara täsir edýän dişiň üstki çişligini ýokarlandyrjakdygyny görkezýär;Bar bolan önümçilik prosesi şertlerinde, dişleneninden soň dişiň üstki iň ýokary çişligi, atylmazdan ozal 3,1 esse köpdür.Diş ýüzüniň gödekliginiň NVH öndürijiligine täsiri ara alnyp maslahatlaşylýar we atylan gabykdan soň çişligi gowulandyrmak çäreleri teklip edilýär.

Paperokardaky fonda, bu kagyz aşakdaky üç tarapdan ara alnyp maslahatlaşylýar:

Diş ýüzüniň gödekligine atylan peýnir prosesiniň parametrleriniň täsiri;

Bar bolan partiýa önümçilik şertlerinde dişiň üstki çişligine ok atmagyň güýçlendirme derejesi;

Diş ýüzüniň çişmeginiň ýokarlanmagynyň NVH öndürijiligine täsiri we atylan gabykdan soň çişligi gowulandyrmak çäreleri.

Ok atmak, gaty gaty we ýokary tizlikli hereketli köp sanly ownuk bölekleriň bölekleriň üstüne urýan prosesine degişlidir.Çukuryň ýokary tizlikli täsiri astynda bölek çukur öndürer we plastiki deformasiýa ýüze çykar.Çukurlaryň töweregindäki guramalar bu deformasiýa garşy durar we galyndy gysyjy stres döreder.Köp sanly çukurlaryň bir-birine gabat gelmegi bölekleriň üstünde birmeňzeş galyndy gysyjy stres gatlagyny emele getirer we şeýlelik bilen bölegiň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyrar.Atyş arkaly ýokary tizligi almagyň usulyna görä, 1-nji suratda görkezilişi ýaly, atylan peýnir gysylan howa atyşy we merkezden gaçyryş görnüşine bölünýär.

Gysylan howa atylmagy, ýaragdan pürkmek üçin güýç hökmünde gysylan howany alýar;Merkezden gaçyryş partlamasy, oky atmak üçin ýokary tizlikde aýlanmak üçin hereketlendirijini ulanýar.Atylan peeniň esasy proses parametrleri doýma güýjüni, örtügini we atyşyň orta häsiýetlerini (material, ululyk, şekil, gatylyk) öz içine alýar.Doldurma güýji, ýaýyň beýikligi bilen aňladylýan (ýagny, Almen synag bölejiginiň egilen derejesi) bilen aňladylýan atyş güýjüni häsiýetlendirmek üçin parametrdir;Örtügiň derejesi, çukur bilen örtülen meýdanyň atylan ýeriň umumy meýdanyna bolan gatnaşygyny aňladýar;Köplenç ulanylýan atyşdan ýasalan köpçülikleýin habar beriş serişdeleri polat sim kesmek, polat polat, keramiki ok, aýna ok we ş.m. öz içine alýar.Geçiriji dişli şahanyň bölekleri üçin umumy proses talaplary 1-nji tablisada görkezilýär.

gödeklik1

Synag bölegi gibrid taslamanyň 1/6 aralyk şaý dişli.Dişli gurluş 2-nji suratda görkezilýär. Öýjüklenenden soň, dişiň üstki mikrostrukturasy 2-nji synp, ýeriň gatylygy 710HV30, gaty gaty gatlagyň çuňlugy 0,65mm, tehniki talaplaryň çäginde.Diş ýüzüniň çişmegi 3-nji tablisada, diş profiliniň takyklygy 4-nji tablisada görkezilýär. Diş ýüzüniň çişirilmeginden öň dişiň üstki çişiginiň gowydygyny we diş profiliniň egrisiniň tekizdigini görmek bolýar.

Synag meýilnamasy we synag parametrleri

Synagda gysylan howa atylýan peening maşyn ulanylýar.Synag şertleri sebäpli, orta atylýan orta häsiýetleriň (material, ululyk, gatylyk) täsirini barlamak mümkin däl.Şonuň üçin synagda ok atmagyň serişdesiniň häsiýetleri hemişelikdir.Diňe doýma güýjüniň we örtügiň dişiň çişmegine täsiriniň barlygy barlanýar.Synag shemasy üçin 2-nji tablisa serediň.Synag parametrleriniň kesgitleýiş prosesi aşakdakylar: doýma nokadyny kesgitlemek üçin Almen talon synagy arkaly doýma egrisini çyzyň (3-nji surat), gysylan howa basyşyny, polat okunyň akymyny, burun hereketiniň tizligini, böleklerden uzynlyk aralygy we beýleki enjamlaryň parametrleri.

 gödeklik2

synag netijesi

Diş ýüzüniň çişligi baradaky maglumatlar 3-nji tablisada, diş profiliniň takyklygy 4-nji tablisada görkezilýär. Dört ok atmagyň şertlerinde dişiň üstki çişligi ýokarlanýar we diş profiliniň egrisi konkaw bolýar we atylan gabykdan soň konweks.Çilim sepmezden ozal gödeklige sepilenden soň, gödekligiň ulalmagy häsiýetlendirmek üçin ulanylýar (3-nji tablisa).Gödekligiň ulalmagy dört proses şertinde tapawutlydygyny görmek bolýar.

gödeklik3

“Shot Peening” -iň diş ýüzüniň gödekligini ulaltmak

3-nji bölümdäki synag netijeleri, dürli amallar bilen atylansoň, dişiň üstki çişiginiň dürli derejelerde ýokarlanýandygyny görkezýär.Dişiň üstündäki çişirilişiň güýçlendirilmegine doly düşünmek we nusgalaryň sanyny köpeltmek üçin, 5 sany önüm, 5 görnüş we jemi 44 bölek, partiýa önümçiliginiň şertlerinde atylmazdan ozal we soň gödekligi yzarlamak üçin saýlandy. garamak prosesi.Dişli üweýişden soň yzarlanylýan bölekleriň fiziki we himiki maglumatlary we surata düşüriş prosesi maglumatlary üçin 5-nji tablisa serediň.Öňe we yzky diş ýüzleriniň gödekligi we ulaldylyş maglumatlary 4-nji suratda görkezilýär. 4-nji suratda, atylmazdan ozal dişiň üstki çişliginiň diapazonynyň Rz1.6 μ m-Rz4.3 μ m shot Görkezilenden soň, gödekligi ýokarlanýar we paýlanyş aralygy Rz2.3 μ m-Rz6.7 μ m is Iň ýokary gödekligi atylmazdan ozal 3,1 esse güýçlendirip bolýar.

Diş ýüzüniň çişmegine täsir edýän faktorlar

Ok atmagyň prinsipinden ýokary gatylygyň we ýokary tizlikli hereket edýän okuň galyndy gysyş stresiniň çeşmesi bolan bölek üstünde köp sanly çukur galdyrýandygyny görmek bolýar.Şol bir wagtyň özünde bu çukurlar ýeriň çişligini ýokarlandyrmalydyr.6-njy tablisada görkezilişi ýaly, atylan gabykdan öň bölekleriň aýratynlyklary we atylan peýnir prosesi parametrleri, atylan gabykdan soň gödeklige täsir eder dürli derejeler.Bu synagda, iki sany üýtgeýji bar, ýagny, atyşdan öňki gödeklik we proses parametrleri (doýma güýji ýa-da örtük), bu atylan postyň gödekligi bilen her bir täsir ediji faktoryň arasyndaky baglanyşygy takyk kesgitläp bilmeýär.Häzirki wagtda köp alym bu barada gözleg geçirdi we dürli elementleriň simulýasiýasynyň esasynda takyklyk bahalaryny çaklamak üçin ulanylýan, çäkli element simulýasiýasyna esaslanan okdan soň ýerüsti çişligiň teoretiki çaklama modelini öňe sürdi.

Hakyky tejribä we beýleki alymlaryň gözleglerine esaslanyp, 6-njy tablisada görkezilişi ýaly dürli faktorlaryň täsir ediş usullaryny çaklamak mümkin, atylan gabykdan soň gödekligiň esasy faktorlar bolan köp faktorlara hemmetaraplaýyn täsir edýändigini görmek bolýar. galyndy gysyjy stresine täsir edýär.Galyndy gysyjy stresiň üpjün edilmegi şerti bilen okdan soň gödekligi azaltmak üçin, parametrleriň kombinasiýasyny yzygiderli optimizirlemek üçin köp sanly synag synaglary zerurdyr.

gödeklik4

Diş ýüzüniň gödekliginiň ulgamyň NVH işleýşine täsiri

Diş bölekleri dinamiki geçiriş ulgamynda, dişiň üstki çişligi olaryň NVH işine täsir eder.Synag netijeleri, şol bir ýüküň we tizligiň aşagynda ýerüsti çişlik näçe köp bolsa, ulgamyň titremesi we sesi şonça-da ýokarydygyny görkezýär;Loadük we tizlik ýokarlananda yrgyldy we ses has aýdyň artýar.

Soňky ýyllarda täze energiýa azaldyjylaryň taslamalary çalt artdy we ýokary tizlikli we uly torkly ösüş tendensiýasyny görkezýär.Häzirki wagtda täze energiýa reduktorymyzyň iň ýokary momenti 354N · m, iň ýokary tizligi bolsa 16000r / min, geljekde 20000r / min-dan köpeldiler.Şeýle iş şertlerinde dişiň üstündäki çişligiň ýokarlanmagynyň ulgamyň NVH öndürijiligine edýän täsiri göz öňünde tutulmalydyr.

Diş ýüzüniň çişmegi üçin atyşdan soň gowulaşdyrmak çäreleri

Dişli üweýişden soň atylan peýnir prosesi, dişli diş ýüzüniň kontakt ýadawlyk güýjüni we diş köküniň egilme ýadawlyk güýjüni ýokarlandyryp biler.Bu amal, ulgamyň NVH öndürijiligini göz öňünde tutmak üçin, dişli dizaýn prosesinde güýç sebäpleri sebäpli ulanylmaly bolsa, dişli dişiň üstündäki çişligi aşakdaky taraplardan gowulaşyp biler:

a.Atylan peening prosesiniň parametrlerini optimizirläň we galyndy gysyş stresini üpjün etmek şerti bilen atylan gabykdan soň diş ýüzüniň çişmeginiň güýçlenmegine gözegçilik ediň.Munuň üçin köp synag synaglary gerek we prosesiň köp taraplylygy güýçli däl.

b.Birleşdirilen atyşdan peýnirlemek prosesi kabul edilýär, ýagny adaty güýçli atyşdan soň, başga bir ok atylmagy goşulýar.Shootokarlanan peýnir prosesiniň güýji adatça az bolýar.Atylan materiallaryň görnüşi we ululygy keramiki ok, aýna ok ýa-da kiçi göwrümli polat sim kesilen ýaly sazlanyp bilner.

c.Diş ýüzüni ýuwmak we erkin hormatlamak ýaly prosesler goşulýar.

Bu kagyzda, ok atmagyň öň we soň dürli diş bölekleriniň diş ýüzüniň çişligi öwrenilýär we edebiýata esaslanyp aşakdaky netijeler çykarylýar:

◆ Ok atylmagy dişiň üstündäki çişligi ýokarlandyrar, bu ok atylmazdan ozal bölekleriň häsiýetlerine, ok atmagyň prosesi parametrlerine we beýleki faktorlara täsir eder we bu faktorlar galyndy gysyş stresine täsir edýän esasy faktorlardyr;

Existing Bar bolan partiýa önümçilik şertlerinde, atylan gabykdan soň dişiň iň ýokary çişligi, atylmazdan ozal 3,1 esse köpdür;

Diş Diş üstündäki çişligiň ýokarlanmagy ulgamyň titremesini we sesini ýokarlandyrar.Tork we tizlik näçe uly bolsa, titremäniň we sesiň ýokarlanmagy şonça-da aýdyňdyr;

Shoot Atylan gabykdan soň dişiň üstki çişligi, atylan peýnir prosesiniň parametrlerini optimizirlemek, birleşdirilen peýnirlemek, atylan gabykdan soň ýalpyldawuk ýa-da erkin hormat goýmak we ş.m. gowulaşdyrylyp bilner. takmynan 1,5 gezek.


Iş wagty: Noýabr-04-2022