sahypa-banner

Dişli dişli dişli dişli hereketlendirijilerde we reduktorlarda ulanylýan iň yzygiderli bevel dişli görnüşlerdir .Ger togalagynyň dişlileri bilen deňeşdirilende tapawudyň hem artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

Beeriň aşagyndaky dişli artykmaçlyklary:

1. Dişiň üstki çişligi gowy.Heatylylykdan soň dişiň ýüzüni üwemek bilen, taýýar önümiň üstki çişligi 0-dan ýokary bolup biler.

2. precokary takyklyk derejesi.Dişli üweýiş prosesi, esasan, ýylylygy bejermek döwründe dişli deformasiýany düzetmek, ýokary tizlikli (10,000 aýlawdan ýokary) iş wagtynda titremesiz, dişli takyklygyny üpjün etmek we takyk gözegçilik maksadyna ýetmekdir. dişli geçiriji;

Beer togalagynyň dişli kemçilikleri:

1. costokary çykdajy.Dişli üweýji birnäçe maşyn gurallaryny talap edýär we her dişli üweýji maşynyň bahasy 10 million ýuandan gowrak.Önümçilik prosesi hem gaty gymmat.Hemişelik temperatura ussahanasy bar.Bir üweýji tigiriň bahasy birnäçe müň, süzgüçler we ş.m. bar, şonuň üçin üweýji has gymmat we her toplumyň bahasy 600 ýuana deňdir;

2. Pes netijelilik we dişli ulgam bilen çäklendirilen.Bevel dişli üweýji birnäçe maşyn gurallarynda amala aşyrylýar we üweýiş wagty azyndan 30 minut.Dişleri üýşürip bilmeýär;

3. Önümiň öndürijiligini peseltmek.Önümiň öndürijiligi nukdaýnazaryndan, dişli üweýiş prosesi ýylylyk bejergisinden soň dişli ýüzüň gatylaşma hiliniň iň gowy gatlagyny aýyrýar we dişli hyzmat ediş möhletini hut şu gaty gatlak düzýär.Şonuň üçin Japanaponiýa ýaly ösen ýurtlar awtoulaglar üçin kelleli dişleri asla üýşürmeýärler.

Baglanan dişli dişli artykmaçlyklar we kemçilikler

1. efficiencyokary netijelilik.Köpçülikleýin önümçilik üçin amatly jübüt dişleri üwemek üçin bary-ýogy 5 minut gerek.

2. Sesi peseltmek täsiri gowy.Dişleri dişlemek jübüt görnüşde işlenýär we diş ýüzleriniň birleşmegi gowy.Gelýän ýer ses meselesini ep-esli derejede çözýär we sesiň peselmegi täsiri dişleri dişlemekden 3 desibel pesdir

3. Arzan bahasy.Dişli dişlemek diňe bir maşyn guralynda edilmeli we maşyn guralynyň özi hem dişli ýylmaýjy maşynyňkydan pesdir.Ulanylýan kömekçi materiallar hem diş üwemek üçin zerur bolanlardan pesdir

4. Diş profilleri bilen çäklenmeýär.Dişleriň düýbüni tutup bilmeýändigi sebäpli, 1995-nji ýyldan soň, Olikon diňe bir beýiklikdäki dişleri gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, kiçelýän dişleri hem gaýtadan işläp bilýän üweýji tehnologiýasyny üstünlikli oýlap tapdy .Bu usul söndürilmegi gaty gatlagy ýok etmedi.

Baglanan dişli dişli enjamlaryňyzy satyn alýan bolsaňyz, üpjün edijiňizden haýsy hasabatlary almaly? Aşakda her iberişden öň müşderilere paýlaşyljak biziňkiler.

1. Köpürjik çyzgy: her bir müşderi bilen NDA gol çekdik, şonuň üçin çyzuwy bulaşyk edýäris

4

2. Esasy ölçeg hasabaty

5

3. Material şahadatnamasy

6

4. atylylyk bejergisi hasabaty

7

5. Takyklyk hasabaty

8 9

10 11

6. Hasabat hasabaty

12

Aşakdaky baglanyşykda barlap boljak käbir synag wideolary bilen birlikde

Bevel dişli merkezi aralyk we yza gaýtarmak synagy

https://youtube.com/shorts/5cMDyHXMvf0  

ýerüsti gutarma synagy |kelleli dişli podşipnik üçin

https://youtube.com/shorts/Y1tFqBVWkow


Iş wagty: Noýabr-03-2022