sahypa-banner

Gysga düşündiriş:

Bu gurçuk dişli toplum, gurçuk dişli reduktorda ulanyldy, gurçuk dişli material Tin Bonze, şahasy 8620 garyndy polat.Adatça gurçuk dişleri üweýji edip bilmeýärdi, ISO8 takyklygy gowy we gurçuk şahasy ISO6-7 ýaly ýokary takyklyga girmeli .Maşing synagy her ugradylmazdan ozal gurçuk dişleri üçin möhümdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurçuk dişli reduktor, hereketlendirijiniň (hereketlendirijiniň) öwrümleriniň sanyny zerur mukdarda rewolýusiýa tizleşdirmek we uly tork mehanizmini almak üçin dişli tizlik öwrüjisini ulanýan güýç geçiriji mehanizmdir.Kuwwaty we hereketi geçirmek üçin ulanylýan mehanizmde reduktoryň ulanylyş diapazony gaty giňdir.Onuň yzlaryny gämilerden, awtoulaglardan, lokomotiwlerden, gurluşyk üçin agyr tehnikalardan, gaýtadan işleýän maşynlardan we maşyn senagatynda ulanylýan awtomatiki önümçilik enjamlaryndan başlap, gündelik durmuşda ulanylýan umumy enjamlara çenli her dürli tehnikanyň geçiriş ulgamynda görmek bolýar., sagatlar we ş.m. reduktoryň ulanylyşyny uly güýjüň kiçi ýükleriň we takyk burçlaryň geçişine çenli görmek bolýar.Senagat goşundylarynda reduktor tizlenme we tork artdyrmak funksiýalaryna eýedir.Şonuň üçin tizlik we tork öwrüliş enjamlarynda giňden ulanylýar.

Gurçuk dişli reduktorynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin reňkli metallar, adatça gurçuk dişli we gaty polat gurçuk şahasy ýaly ulanylýar.Süýşýän sürtülme sürüjisi bolany üçin, iş wagtynda ýokary ýylylyk döreder, bu reduktoryň böleklerini we möhürini döreder.Olaryň arasynda ýylylyk giňelmeginde tapawut bar, netijede her jübütleşýän ýeriň arasynda boşluk bolýar we syzmagyň sebäbi bolan temperaturanyň ýokarlanmagy sebäpli ýag has ýuka bolýar.Dört esasy sebäp bar, biri materiallaryň gabat gelmeginiň ýerliklidigi, beýlekisi sürtülýän sürtülme ýüzüniň üstki hili, üçünjisi çalgy ýagynyň saýlanylmagy, goşulmagyň mukdary dogrymy, dördünjisi ýygnamagyň hili we ulanyş gurşawy.

Önümçilik zawody

1200 işgäri bilen enjamlaşdyrylan Hytaýyň iň gowy on kärhanasy jemi 31 oýlap tapyş we 9 patent aldy .Göçürilen önümçilik enjamlary, ýylylyk arassalaýjy enjamlar, gözleg enjamlary. Çig maldan ahyryna çenli ähli amallar öýde, güýçli in engineeringener topary we ýokary hilli toparda geçirildi. we müşderiniň talaplaryndan has ýokary.

Önümçilik zawody

silindrli dişli ussahananyň gapysy
belongear CNC işleýiş merkezi
belongear üweýji ussahanasy
belongear ýylylyk bejergisi
ammar we bukja

Önümçilik prosesi

galplaşdyrmak
söndürmek we gyzdyrmak
ýumşak öwrüm
güýmenje
ýylylygy bejermek
gaty öwrüm
üwürmek
synag

Barlag

Ölçegler we dişli barlag

Hasabat

Müşderilere her ugratmazdan ozal ýokary hilli hasabatlar bereris.

Surat çekmek

Surat çekmek

Ölçeg hasabaty

Ölçeg hasabaty

Atylylyk bejergisi hasabaty

Atylylyk bejergisi hasabaty

Takyklyk hasabaty

Takyklyk hasabaty

Material hasabat

Material hasabat

Kemçilikleri ýüze çykarmak hasabaty

Kemçilikleri ýüze çykarmak hasabaty

Bukjalar

içki

Içki paket

Içerki (2)

Içki paket

Karton

Karton

agaç paket

Agaç paket

Wideo görkezişimiz

gurçuk şahasy

gurçuk degirmeni

gurçuk dişli jübütlemek synagy

gurçuk üwemek (iň köp 35-nji modul)

aralyk we jübütleşme barlagynyň gurçuk dişli merkezi

Dişli enjamlar # Şahlar # Gurçuklar

gurçuk tekeri we dik dişli gurnama

Gurçuk tigiriniň awtomatiki barlagy

Gurçuk şahasynyň takyklygy synagy ISO 5 synp # Garyndy polat


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň